There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Autovero - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella

Autoveroa on suoritettava mm. henkilöautosta, pakettiautosta ja moottoripyörästä. Autoveron perusteella ei peritä arvonlisäveroa. Autoveroa ei tarvitse maksaa autosta, jonka käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety. Muutos tuli voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan 1.10.2021 alkaen. 

Autoverotuksen pääsääntönä on, että Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön tulee käyttää Suomessa rekisteröityä ja verotettua ajoneuvoa. Autoverotuksesta vastaa Verohallinto.

Autoveroa voi joutua maksamaan myös silloin, kun aikaisemmin verotetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvo verotetaan uudelleen.

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Turistiautona ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Vakinainen asuinpaikka on paikka, jossa henkilö asuu henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteidensä mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Mikäli henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa, hänen vakinaisena asuinpaikkana pidetään sitä paikkaa, jonne hän palaa henkilökohtaisten syiden vuoksi säännöllisesti.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut olosuhteet. Verohallinto voi antaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa henkilön asuinpaikan katsotaan sijaitsevan.

Autoveron määrä

Autovero määrätään auton yleisen kuluttajahinnan perusteella. Veroprosentin suuruus perustuu autoissa pääsäännön mukaan auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100 km).

Veroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee hiilidioksidipäästöjen suurentuessa. Autoverolle on määrätty enimmäis- ja vähimmäisprosentit. 

Autoveron määrä

Veroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee hiilidioksidipäästöjen suurentuessa. Autoveron osuus auton kuluttajahinnasta on vähintään 2,7 prosenttia ja enintään 50 prosenttia. 

Hiilidioksipäästöjen mittaaminen

Uusien henkilöautojen sekä osittain myös pakettiautojen hiilidioksidipäästöt mitataan nk. WLTP-mittauksella (Worldwide Light Vehicles Test Procedure). Mittaustapa korvasi aikaisemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan (New European Driving Cycle). WLTP-menetelmällä päästöjen mittauksessa on ollut käytössä 1.9.2018 jälkeen. 

Mittaustavan muutos perustui Euroopan Unionin lainsäädäntöön. WLTP- mittaustapa on aikaisempaa tarkempi ja kuvaa paremmin ajoneuvokohtaisia päästöjä. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. 

Mittaustavan muutos merkitsi sitä, että ajoneuvokohtaiset päästöarvot nousivat yleensä korkeammiksi aikaisempaan mittaustapaan verrattuna. WLTP-testatulla automallilla CO2-päästöt voivat olla esimerkiksi 120 g/km, kun taas saman auton NEDC-lukema on noin 100 g/km. 

Verotaulukot

Autoveroa laskettaessa autoveroprosentti määräytyy neljän eri verotaulukon perusteella (verotaulukko 1, 1A, 2 ja 2A). Verotaulukoista selviää autoveroprosentti, kun auton hiilidioksidipäästöt tai kokonaismassa ja käyttövoima ovat tiedossa.

Autoveroprosentti määräytyy verotaulukon nro 1 perusteella autoille, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu vain NEDC-mittaustavalla tai joiden osalta ei olemassa hiilidioksidipäästöjen mittaustietoa. Autoveroprosentti määräytyy verotaulukon 1A perusteella autoille, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu WLTP-mittaustavalla. 

Verotaulukot löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta.

Käytettynä Suomeen tuotavien autojen autovero määräytyy samanlaisen Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon verotason mukaan. Autoveroa määrättäessä veroviranomaisen tulee varmistua siitä, että maahantuotavalle autolle ei määrätä enemmän veroa kuin vastaavissa Suomen rekisterissä olevissa autoissa on jäljellä.

Käytettyjen autojen hinnat perustuvat markkinoilta kerättyihin hintahavaintoihin, joiden perusteella tehdään tilastollinen hinta-analyysi.

Käytettyjen autojen verotuksessa verotaulukkoa 1 A sovelletaan, jos auton päästömittaus on tehty WLTP-mittaustavalla ja se rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen.

On kuitenkin mahdollista, että veroprosentti on korkeampi kuin taulukon arvo, jos auton kilowatteina ilmaistu tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on vähintään 0,15. Tällaisessa tapauksessa veroprosentti nousee, koska laskennallinen hiilidioksipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5

Esimerkkejä autoveron määrästä hiilidioksidipäästöjen perusteella (WLTP-mittaustapa):

Auton CO2-päästöt (g/km) Veroprosentti 2022
60 4,3
70 4,7
80 5,3
90 6
100 6,8
120 9,5
130 11,5
140 13,9
150 16,8
160 20
180 25,8
200 29,7
250 38,6
300 44,8

Pakettiauton autovero

Pakettiautojen autovero lasketaan samalla tavoin kuin henkilöautolla, mutta verosta myönnetään hiilidioksidipäästöön perustuvasta veroprosentista alennusta.  

Pakettiautojen autoveroprosenttia määritettäessä käytetään kahta eri verotaulukkoa.

Mikäli pakettiauton päästöt on mitattu uuden mittaustavan mukaan, veroprosentti määritetään verotaulukkojen 1A ja 2A perusteella. Verotaulukon 2A perusteella määritetään pakettiauton kokonaismassan perusteella veroprosentista tehtävä vähennys.

Mikäli pakettiauton päästötieto on mitattu vanhalla mittaustavalla, auton veroprosentti määrätään verotaulukkojen 1 ja 2 perusteella. Verotaulukon 2 perusteella määritetään pakettiauton kokonaismassan perusteella veroprosentista tehtävä vähennys silloin, kun auton päästöt on mitattu NEDC-mittauksella.

Verotaulukot löytyvät Verohallinnon nettisivuilta.

Moottoripyörän vero

Moottoripyörien autovero määräytyy verotusarvon, moottorin iskutilavuuden ja käyttövoiman perusteella. Autoverolaissa on moottoripyörille oma verotaulukko. 

Uutena tai käytettynä tuotavan moottoripyörän autovero määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan seuraavasti:

enintään 130 cm3

9,8 %

131 - 255 cm3

12,2 %

256 - 355 cm3

15,9 %

356 - 505 cm3

19,5 %

506 - 755 cm3

22,0 %

756 cm3 tai enemmän

24,4 %

Sähkökäyttöinen mopo
tai moottoripyörä

9,8 %

Auton rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos

Autoveroa voi joutua maksamaan myös silloin, kun aikaisemmin verotetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvo verotetaan uudelleen. Autovero on maksettava uudelleen mikäli 50 % tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu.

Jos esimerkiksi kuorma-autoksi rekisteröidyn, autoverottoman (N2-luokka) auton rakennetta muutetaan siten, että se tulisi rekisteröidä pakettiautoksi, autovero joudutaan maksamaan vastaavalla tavalla kuin tilanteessa, jossa auto tuotaisiin käytettynä pakettiautona maahan. Vero laskettaisiin auton yleisen vähittäismyyntiarvon ja hiilidioksidipäästöjen/kokonaismassan perusteella.

Invaliditeetin perusteella alennusta autoverosta

Autoveroa palautetaan invaliditeetin perusteella, mikäli henkilöllä on liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöön.

Autoveron palautusta voi saada myös henkilö, jonka invaliditeetti on vähintään 40 prosenttia, jos auto on tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi. 

Autoveron vientipalautus

Ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautus on mahdollista, kun käytetty ajoneuvo viedään Suomesta pysyvästi ulkomailla käytettäväksi. Palautusta määrättäessä ajoneuvon arvo määritetään samalla tavalla kuin käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen arvo määritellään autoverotuksen yhteydessä.

Vientipalautusta on haettava viimeistään 30 päivän kuluessa ajoneuvon maastavientiä. Palautuksen hakijan on annettava Verohallinnolle mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä.

Vientipalautusta ei myönnetä ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta. Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla tai Suomessa. Palautusmahdollisuus koskee vain niitä ajoneuvoja, joiden ikä on alla kymmenen vuotta, kun ajoneuvo viedään ulkomaille. Palautuksen maksaa Verohallinto hakemuksesta.

Palautettavan määrän on oltava vähintään 500 euroa, jotta palautusta maksettaisiin. Veroa ei koskaan palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu.

Määräajaksi vuokratut autot

Mikäli ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa vain määräaikaisesti enintään viiden vuoden ajan sopimuksen nojalla (esim. leasingsopimus), autovero voidaan verovelvollisen vaatimuksen perusteella suhteuttaa käyttöaikaan verotuksen yhteydessä. Vero määritetään kaavamaisesti myöntämällä verosta vähennys.

Vähennyksen edellytyksenä on, että ajoneuvo otetaan Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön. Lisäksi verovelvollisen tulee osoittaa, että vuokranantaja on sijoittautunut Euroopan talousalueelle ja sen liiketoimintana on ajoneuvojen säännöllinen vuokraus. Vähennystä ei tehdä, jos sen määrä on alle 500 euroa. 

Veron oikeamääräisyys tarkistetaan ajoneuvon lopullisen maastaviennin yhteydessä, jolloin aikaisemmin maksettu autovero tasataan siihen todelliseen veron määrään, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientihetkellä. Tällöin verovelvollinen saa joko veron palautusta tai maksua.

Artikkeli on päivitetty 18.1.2022.

KIRJAUDU TAI LIITY JÄSENEKSI, NIIN SAAT KOKO JUTUN HETI LUETTAVAKSESI.

Kirjaudu tästä, jos olet jo jäsen. Kirjautuneena näet myös Veronmaksajat.fi:n jäsensivut.

Luo tunnukset tästä, jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole käyttäjätunnusta.

 

Liity tästä jäseneksi, niin saat jutun heti luettavaksesi
sekä Taloustaito-lehden 12 kertaa vuodessa 
ja kaikki muut Veronmaksajien jäsenedut.

KIRJAUDU

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

KIRJAUDU TAI LIITY JÄSENEKSI, NIIN SAAT KOKO JUTUN HETI LUETTAVAKSESI.

Kirjaudu tästä, jos olet jo jäsen. Kirjautuneena näet myös Veronmaksajat.fi:n jäsensivut.

Luo tunnukset tästä, jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole käyttäjätunnusta.

 

Liity tästä jäseneksi, niin saat jutun heti luettavaksesi
sekä Taloustaito-lehden 12 kertaa vuodessa 
ja kaikki muut Veronmaksajien jäsenedut.

KIRJAUDU

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.