There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ansiotuloista tehtävät vähennykset 2014 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Ansiotuloista tehtävät vähennykset 2014

Verottajan viran puolesta tekemät vähennykset

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennys myönnetään kaikille, joilla on ollut palkkatuloa. Vähennys on 620 euroa, kuitenkin enintään palkkatulojen määrä. Jos esitäytetyllä veroilmoituksella vaadittujen tulonhankkimiskulujen määrä on tätä suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut vähennetään kokonaan palkkatuloista.

Pakolliset vakuutusmaksut

Pakolliset vakuutusmaksut. Verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaista ansiotuloistaan työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

Merityötulovähennys

Merityötulovähennys valtionverotuksessa on 18 % merityötulon kokonaismäärästä, kuitenkin enintään 6 650 euroa ja kunnallisverotuksessa 30 % merityötulosta, kuitenkin enintään 11 350 euroa. Vähennystä korotetaan kunnallisverotuksessa 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, kun alus ei käy Suomessa.

Invalidivähennys

Invalidivähennys. Invalidivähennyksen saa sekä kunnallis- että valtionverotuksessa silloin, kun pysyvä haitta-aste on 30 - 100 prosenttia. Ensimmäistä kertaa invalidivähennystä vaadittaessa tulee esittää riittävä selvitys (lääkärin lausunto) oikeudesta vähennykseen. Tämän jälkeen selvitystä ei tarvitse esittää, jos haitta-aste on pysynyt entisen suuruisena.

Valtion verotuksessa vähennys on invaliditeettiprosentin suuruinen osa 115 eurosta. Alimmillaan vähennys veroista on siten 30 prosentin haitta-asteella 45 euroa. Vähennys tehdään ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta.

Kunnallisverotuksessa invalidivähennys on invalidiprosentin mukainen määrä 440 eurosta. Koska vähennys tehdään ansiotuloista kunnallisverotuksessa, lopullinen verovaikutus riippuu kunnan tuloveroprosentista. Alimmillaan vähennys tuloista on 30 prosentin haitta-asteella 132 euroa. Vähennys myönnetään kuitenkin enintään muun puhtaan ansiotulon kuin eläketulon suuruisena.

Ansiotulovähennys

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennys.

Vähennys lasketaan verovelvollisen ansaitsemien veronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai  palveluksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella.

Vähennys on 51 prosenttia edellä tarkoitettujen työtulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 4,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta.

Opintorahavähennys

Opintorahavähennys tehdään vain kunnallisverotuksessa. Kunnallisverotuksessa verotettavasta puhtaasta ansiotulosta vähennetään opintorahan määrä, kuitenkin enintään 2 600 euroa. Vähennys pienenee puolella siitä määrästä, jolla puhtaat ansiotulot ylittävät 2 600 euroa. Vähennystä ei siten saa, jos puhtaiden ansiotulojen määrä on enemmän kuin 7 800 euroa.

Perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo kaikkien muiden kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen ei ole 2 880 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä muiden vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

Eläketulovähennykset

Kunnallisverotuksessa täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,37 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi.

Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän, eläketulovähennystä pienennetään 55 prosentilla ylimenevän osan määrästä.

Täyden eläketulovähennyksen määrä valtionverotuksessa lasketaan siten, että luvulla 3,80 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään progressiivisen tuloveroasteikon alimman verotettavan tulon määrä ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi.

Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, eläketulovähennystä pienennetään 44 prosentilla määrästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.

Alijäämähyvitys

Alijäämähyvitys on pääomatuloveroprosentin (30 %) suuruinen osa pääomatulolajin alijäämästä eli siitä määrästä, jolla pääomatuloista verovuonna tehtävät vähennykset ylittävät pääomatulojen määrän. Ensiasunnon lainan koroista johtuvasta alijäämästä alijäämähyvitys on 32 %.

Alijäämähyvitys liittyy useimmiten asuntovelallisen lainakorkoihin. Korot vähennetään ensisijassa pääomatuloista. Kun asuntovelallisella ei ole pääomatuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Tästä alijäämästä myönnetään alijäämähyvitys ansiotulojen veroista.   

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärää korotetaan 400 euroa yhden elätettävänä olevan lapsen osalta. Kahden tai useamman lapsen osalta korotus on yhteensä 800 euroa.

Työtulovähennys

Ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään työtulovähennys. Siltä osin kuin vähennys ylittää ansiotulosta valtiolle suoritettavan  tuloveron määrän, se tehdään kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

Vähennys lasketaan verovelvollisen veronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan yritystulon  ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella.

Vähennys on 7,3 prosenttia edellä tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 970 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,1 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.

Vähennykset, joita pitää vaatia itse

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tehdään maksettavasta verosta ja on enintään 2 000 euroa. Kotitalousvähennys myönnetään vain siltä osin kuin sen määrä ylittää 100 euroa.

Vähennyksen saa verovelvollisen itsensä tai verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä maksetusta palkasta tai työkorvauksesta.

Vähennys on palkasta maksettavien pakollisten sotumaksun, työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun, tapaturmavakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun yhteismäärä lisättynä 15 prosentilla maksetusta palkasta tai 45 prosenttia työstä maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta.

Vähennyksen työkorvauksesta voi tehdä vain, jos työpalvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, yrittäjältä tai yleishyödylliseltä yhteisöltä. Vähennyksen saa myös ulkomaisen yrityksen myymien palvelujen osalta, kun työ tehdään toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tulonhankkimismenot

Jos esitäytetyllä veroilmoituksella vaadittujen palkkatulon hankkimisesta johtuvien kulujen määrä on tulonhankkimisvähennystä (620 e) suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä veronalaisista ansiotuloista. Tositteita ei lähetetä verottajalle, vaan ne tulee säilyttää itsellä. Muiden ansiotulojen hankkimisesta johtuneet kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia ansiotuloista. Pääomatulojen hankkimisesta johtuneet kulut vähennetään päätomatuloista.
 
Tulonhankkimiskuluja on muun ohessa verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukainen työhuonevähennys, ammattikirjallisuuden ja työhön käytettävien koneiden ja laitteiden, kuten tietokoneen ja tulostimen, hankintamenot.

Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen määrät vahvistetaan aina verovuoden lopussa. Vuoden 2014 vähennysmäärät ovat huoneen käytön määrästä riippuen 820 euroa, 410 euroa ja 205 euroa. 

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Kustannukset kodin ja työpaikan välisistä päivittäisistä matkoista vähennetään ansiotuloista halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon taksan mukaan. Vähennys on enintään 7 000 euroa. Omavastuu on 600 euroa, joten täyden vähennyksen saamiseksi matkakuluja on oltava yhteensä 7 600 euroa. Osan vuodesta työttömänä olleen omavastuuta alennetaan.

Työasuntovähennys

Työasuntovähennys. Jos verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon (työasunto) ja verovelvollisella on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu (vakituinen asunto), vähennetään verovelvollisen ansiotuloista tulonhankkimiskuluina 250 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona hänellä on ollut kaksi asuntoa.

Perheetön henkilö voi saada työasuntovähennyksen vain, jos hänellä on samanaikaisesti vähintään kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi.

Vähennyksenä myönnetään kuitenkin enintään verovelvollisen työasunnosta maksamaa vuokraa vastaava määrä. Vähennyksen myöntäminen edellyttää, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä työasunnosta ja siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.

Ryhmäeläkevakuutuksen maksut

Ansiotulosta saa vähentää eläkesäätiössä, eläkekassassa tai vakuutusyhtiössä kollektiivisesti järjestetystä lisäeläketurvasta suoritetuttuja maksuja 5 prosenttia eläketurvan järjestäneen työnantajan verovelvolliselle verovuonna maksaman palkan määrästä, kuitenkin enintään 5 000 euroa vuodessa.

Maksut eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin niiden määrä ylittää työnantajan lisäeläketurvasta maksaman määrän. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, että eläkettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys myönnetään harkinnanvaraisesti ja edellyttää erityisiä olosuhteita, kuten suuria sairauskuluja. Vähennys on enintään 1 400 euroa ja se vähennetään puhtaiden ansiotulojen määrästä.

Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys

Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys on 1/8 osa verovuonna maksetusta elatusavusta, enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden. Vähennys tehdään ansiotulosta valtion määrättävästä verosta.

Opintolainavähennys

Syksyllä 2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittanut ja tutkinnon määräajassa suorittanut verovelvollinen saa vähentää verosta takaisin maksamaansa opintolainan lyhennystä vastaavan määrän. Vuosittain myönnettävän vähennyksen enimmäismäärä on 30 % lainan 2 500 euroa ylittävästä osasta.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.