There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ansiotulot: vähennykset 2017 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Ansiotuloista tehtävät vähennykset 2017

Verottajan viran puolesta tekemät vähennykset

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennys myönnetään kaikille, joilla on ollut palkkatuloa. Vuodesta 2017 alkaen vähennys on 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulojen määrä. Jos todellisten tulonhankkimiskulujen määrä on tätä suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut vähennetään kokonaan palkkatuloista.

Pakolliset vakuutusmaksut

Verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaista ansiotuloistaan työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

Merityötulovähennys

Merityötulovähennyksen määrä sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa on 20 % merityötulon kokonaismäärästä, kuitenkin enintään 7 000 euroa. Verovelvollisen merityötulon kokonaismäärän ylittäessä 50 000 euroa merityötulovähennyksen määrä pienenee 5 prosentilla merityötulon kokonaismäärän 50 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennystä korotetaan kunnallisverotuksessa 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa ja jonka ajan verovelvollinen työskentelee aluksessa.

Invalidivähennys

Invalidivähennyksen saa sekä kunnallis- että valtionverotuksessa silloin, kun pysyvä haitta-aste on 30-100 prosenttia. Ensimmäistä kertaa invalidivähennystä vaadittaessa tulee esittää riittävä selvitys (lääkärinlausunto) oikeudesta vähennykseen. Tämän jälkeen selvitystä ei tarvitse esittää, jos haitta-aste on pysynyt entisen suuruisena. Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-aste on 100 %.

Valtion verotuksessa vähennys on invaliditeettiprosentin suuruinen osa 115 eurosta. Alimmillaan vähennys veroista on siten 30 prosentin haitta-asteella 45 euroa. Vähennys tehdään ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta.

Kunnallisverotuksessa invalidivähennys on invalidiprosentin mukainen määrä 440 eurosta. Koska vähennys tehdään ansiotuloista kunnallisverotuksessa, lopullinen verovaikutus riippuu kunnan tuloveroprosentista. Alimmillaan vähennys tuloista on 30 prosentin haitta-asteella 132 euroa.

Ansiotulovähennys

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennys.

Vähennys lasketaan verovelvollisen ansaitsemien veronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella.

Vähennys on 51 prosenttia edellä tarkoitettujen työtulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 4,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennystä ei saa, kun puhtaat ansiotulot ylittävät 93 333 euroa.

Opintorahavähennys

Opintorahavähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 600 euroa. Vähennystä ei myönnetä lainkaan, jos puhtaat ansiotulosi ylittävät 7 800 euroa.

Perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo kaikkien muiden kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen ei ole 3 060 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä muiden vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 18 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

Eläketulovähennykset

Kunnallisverotuksessa täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,393 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi.

Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän, eläketulovähennystä pienennetään 51 prosentilla ylimenevän osan määrästä.

Täyden eläketulovähennyksen määrä valtionverotuksessa lasketaan siten, että luvulla 3,81 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään progressiivisen tuloveroasteikon alimman verotettavan tulon määrä ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi.

Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, eläketulovähennystä pienennetään 38 prosentilla määrästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.

Täysi kansaneläke vuonna 2016 oli 634,30 euroa. Vuonna 2017 kansaneläke on 628,85 euroa.

Alijäämähyvitys

Alijäämähyvitys on pääomatuloveroprosentin (30 %) suuruinen osa pääomatulolajin alijäämästä eli siitä määrästä, jolla pääomatuloista verovuonna tehtävät vähennykset ylittävät pääomatulojen määrän. Alijäämähyvitys on 32 %, jos alijäämä johtuu ensiasunnon lainan koroista.

Alijäämähyvitys liittyy useimmiten asuntovelallisen lainakorkoihin. Korot vähennetään ensisijassa pääomatuloista. Kun asuntovelallisella ei ole pääomatuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Tästä alijäämästä myönnetään alijäämähyvitys ansiotulojen veroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärää korotetaan 400 euroa yhden elätettävänä olevan alaikäisen lapsen osalta. Kahden tai useamman lapsen osalta korotus on yhteensä 800 euroa.

Työtulovähennys

Ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään työtulovähennys. Siltä osin kuin vähennys ylittää ansiotulosta valtiolle suoritettavan tuloveron määrän, se tehdään kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

Vähennys lasketaan verovelvollisen veronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella.

Vähennys on 12 prosenttia edellä tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 420 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,51 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.

Vähennykset, joita pitää vaatia itse

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tehdään maksettavasta verosta ja on enintään 2 400 euroa. Kotitalousvähennys myönnetään vain siltä osin kuin sen määrä ylittää 100 euroa.

Vähennyksen saa verovelvollisen itsensä tai verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä maksetusta palkasta tai työkorvauksesta.

Vähennys on palkasta maksettavien pakollisten sotumaksun, työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun, tapaturmavakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun yhteismäärä lisättynä 20 prosentilla maksetusta palkasta tai 50 prosenttia työstä maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta.

Vähennyksen työkorvauksesta voi tehdä vain, jos työpalvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, yrittäjältä tai yleishyödylliseltä yhteisöltä. Yleishyödylliseltä yhteisöltä ei edellytetä ennakkoperintärekisteröintiä, jos kyse on tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä. Vähennyksen saa myös ulkomaisen yrityksen myymien palvelujen osalta, kun työ tehdään toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tulonhankkimismenot

Jos esitäytetyllä veroilmoituksella vaadittujen palkkatulon hankkimisesta johtuvien kulujen määrä on tulonhankkimisvähennystä (750 euroa) suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä veronalaisista ansiotuloista. Tositteita ei lähetetä verottajalle, vaan ne tulee säilyttää itsellä. Muiden ansiotulojen hankkimisesta johtuneet kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia ansiotuloista. Pääomatulojen hankkimisesta johtuneet kulut vähennetään pääomatuloista.

Tulonhankkimiskuluja on muun ohessa Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukainen työhuonevähennys, ammattikirjallisuuden ja työhön käytettävien koneiden ja laitteiden, kuten tietokoneen ja tulostimen, hankintamenot.

Työhuonevähennyksen määrät vahvistetaan aina verovuoden lopussa. Vuoden 2017 luvut verottaja vahvistaa vuoden 2017 lopussa.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Kustannukset kodin ja työpaikan välisistä päivittäisistä matkoista vähennetään ansiotuloista halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon taksan mukaan. Vähennys on enintään 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten täyden vähennyksen saamiseksi matkakuluja on oltava yhteensä 7 750 euroa. Osan vuodesta työttömänä olleen omavastuuta alennetaan.

Työasuntovähennys

Jos verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon (työasunto) ja verovelvollisella on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu (vakituinen asunto), vähennetään verovelvollisen ansiotuloista tulonhankkimiskuluina 250 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona hänellä on ollut kaksi asuntoa.

Perheetön henkilö voi saada työasuntovähennyksen vain, jos hänellä on samanaikaisesti vähintään kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi.

Vähennyksenä myönnetään kuitenkin enintään verovelvollisen työasunnosta maksamaa vuokraa vastaava määrä. Vähennyksen myöntäminen edellyttää, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä työasunnosta ja siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.

Ryhmäeläkevakuutuksen maksut

Ansiotulosta saa vähentää eläkesäätiössä, eläkekassassa tai vakuutusyhtiössä kollektiivisesti järjestetystä lisäeläketurvasta suoritetuttuja maksuja 5 prosenttia eläketurvan järjestäneen työnantajan verovelvolliselle verovuonna maksaman palkan määrästä, kuitenkin enintään 5 000 euroa vuodessa.

Maksut eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin niiden määrä ylittää työnantajan lisäeläketurvasta maksaman määrän. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, että eläkettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan TyEL:n mukaiseen vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä. Ikä määräytyy henkilön syntymävuoden ja sopimuksen tekoajan perusteella seuraavasti:  

Sopimus tehty ennen 1.1.2013

Syntymävuosi Eläkeikä, vuotta
1957 tai aiemmin 63
1958-1961 64
1962-1972  65
1973-1984 66
1985-1997   67
1998 tai myöhemmin 68

Sopimus tehty 1.1.2013 tai sen jälkeen

Syntymävuosi Eläkeikä, vuotta
1957 tai aiemmin  68
1958-1961 69
1962 tai myöhemmin 70

 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys myönnetään harkinnanvaraisesti ja edellyttää erityisiä olosuhteita, kuten suuria sairauskuluja. Vähennys on enintään 1 400 euroa ja se vähennetään puhtaiden ansiotulojen määrästä.

Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys

Vähennys on 1/8 verovuonna maksetusta elatusavusta, enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden. Vähennys tehdään ansiotulosta valtiolle maksettavasta verosta.

Opintolainavähennys ja opintolainahyvitys

Opintolainavähennys myönnetään niille opiskelijoille, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan korkeakoulussa ja ilmoittautuneet ensi kertaa läsnä olevaksi 1. elokuuta 2005 tai sen jälkeen, mutta ennen 1. päivänä elokuuta 2014. Opiskelijat, jotka aloittivat opintonsa 1. elokuuta 2014 tai sen jälkeen ovat oikeutettuja opintolainhyvitykseen.

Opintolainavähennyksen määrä on summa, jonka olet vuoden aikana maksanut opintolainan lyhennystä. Vähennyksen enimmäismäärä on 30 % opintolainan 2 500 euroa ylittävästä osasta ja se vähennetään suoraan veroista.

Kansaneläkelaitos maksaa määräajassa tutkinnon suorittaneille opintolainahyvityksen joka on saajalleen verovapaa sosiaalietuus.

Lapsivähennys

Vuosina 2015-2017 pieni- ja keskituloiset voivat tehdä lapsivähennyksen.

Verovelvollisen, jolla verovuoden päättyessä on huollettavanaan alaikäinen lapsi, verosta vähennetään lapsivähennys. Vähennyksen määrä on 50 euroa jokaisesta huollettavasta alaikäisestä lapsesta.

Jos verovelvolliseen ei sovelleta tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä eikä hänellä ole puolisoa ulkomailla, vähennys myönnetään kaksinkertaisena niiden lasten osalta, joiden ainoa huoltaja hän on. Vähennyksen määrä lasketaan kuitenkin enintään neljän lapsen perusteella. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärän ylittäessä 36 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1 prosentilla puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärän 36 000 ylittävältä osalta.

Lahjoitusvähennys

Luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä on oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tekemänsä vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruinen rahalahjoitus.

(Teksti laadittu 20.12.2016. Ryhmäeläkevakuutuksen maksut, päivitys 28.12.2016.) 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.