There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2021 ja eläkesäästäminen - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2021 ja eläkesäästäminen

Verovelvollisen ja hänen puolisonsa ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten (ps-sopimusten) maksut vähennetään pääomatuloista.

OMAVERO tai LOMAKE 50B

Vuonna 2021 maksetut vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksut ja ps-sopimuksen maksut tarkistetaan esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut.

Pankki tai vakuutusyhtiö ilmoittaa maksetut vakuutus- ja ps-sopimuksen maksut Verohallinnolle. Maksujen määrät korjataan tai ilmoitetaan ensisijaisesti Omaverossa.

Voit myös antaa ilmoituksen paperilomakkeella 50B.

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut merkitään kohtaan Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut riippumatta siitä, milloin vapaaehtoinen eläkevakuutus on otettu.

Huomioi eläkeikä sopimuksissa

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus- tai ps-sopimus on tehty ennen 1.1.2013, ovat maksut vähennyskelpoisia, kun eläkettä voi sopimuksen mukaan alkaa aikaisintaan nostaa seuraavasti: 

Syntymävuosi

Eläkeikä, vuotta

1957 tai aiemmin

63

1958-1961

64

1962-1972

65

1973-1984

66

1985-1997

67

1998 tai myöhemmin

68

Jos vapaaehtoinen eläkevakuutus- tai ps-sopimus on tehty 2013 tai sen jälkeen, ovat maksut vähennyskelpoisia, kun eläkettä voi sopimuksen mukaan alkaa aikaisintaan nostaa seuraavasti:  

Syntymävuosi

Eläkeikä, vuotta

1957 tai aiemmin

68

1958-1961

69

1962 tai myöhemmin

70

Vakuutus katsotaan otetuksi ja ps-sopimus tehdyksi, kun sopimusten mukaisia maksuja on alettu maksaa. Maksuja ei saa enää vähentää sinä verovuonna, kun eläkettä tai suorituksia on alettu maksaa, eikä myöskään enää maksuvuoden jälkeen.

Miten suuri verohyöty maksuista?

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-sopimuksen maksut vähennetään pääomatuloista. Vähennettävien maksujen enimmäismäärä on 5 000 euroa vuodessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 500 euroa, jos verovelvollisen työnantaja on maksanut verovuonna työntekijälleen ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja. 

Jos pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä maksujen vähentämiseen, syntyy pääomatulojen alijäämä. Tästä alijäämästä lasketaan erityinen alijäämähyvitys, joka on 30 prosenttia pääomatulojen alijäämästä. Tämä vähennetään ansiotuloista menevästä verosta. Erityisen alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 500 euroa (30 % 5 000 eurosta).

Palkan tai muun ansiotulon verot alenevat siis 1 500 euroa, jos maksuja on vähintään 5 000 euroa.

Erityinen alijäämähyvitys tehdään tavallisen alijäämähyvityksen jälkeen, joka on aiheutunut esim. vuokraustoiminnan tappiosta tai asuntovelan korkovähennyksestä.

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksut voi vähentää ainoastaan vakuutetun tai ps-sopimuksen kohteena oleviin varoihin oikeutetun henkilön verotuksessa. Maksuja ei voi siirtää puolison verotuksessa vähennettäväksi, vaikka puoliso olisi maksut maksanut.

Jos vakuutetun tai ps-sopimuksen varoihin oikeutetun verojen määrä ei riitä erityisen alijäämähyvityksen täysimääräiseen vähentämiseen, siirretään vähentämättä jäänyt määrä vähennettäväksi puolison veroista ilman vakuutetun vaatimusta.

Tämä johtuu yleensä siitä, että vakuutetulla/varoihin oikeutetulla ei ole pääomatuloja tai tarpeeksi maksettavia veroja.

Jos verovelvollisen puolisolla on vähennettäviä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai ps-sopimuksen maksuja, mutta ei lainkaan tuloja tai pääoma- ja ansiotuloista maksettavia veroja, voi verovelvolliselle siirtyä hänen puolisoltaan erityistä alijäämähyvitystä toiset 1 500 euroa. Hän voi siten saada enimmillään 3 000 euron suuruisen erityisen alijäämähyvityksen.

Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen vähentämiseen, vakuutusmaksu jää tältä osin vähentämättä, sillä vakuutusmaksujen perusteella ei vahvisteta pääomatulolajin tappiota, joka voitaisiin vähentää tulevina vuosina pääomatuloista.

Kollektiivisten eläkevakuutusten maksut vähennetään ansiotuloista

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Jos verovelvollinen on itse maksanut osan työnantajan ottaman kollektiivisen eläkevakuutuksen maksuista, tarkistetaan maksut esitäytetyltä veroilmoitukselta ja tarvittaessa ilmoitetaan verovelvollisen maksuosuus eläkevakuutusmaksuista Omaverossa kohdassa Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista tuloista kuin palkoista tai lomakkeella 50A.

Jos kollektiivinen eläkevakuutus on otettu ennen 6.5.2004, voi verovelvollinen vähentää itse maksamansa kollektiivisen eläkevakuutuksen maksut kokonaan omassa verotuksessaan, jos eläketurva on vastannut eduiltaan enintään rekisteröityä lisäeläketurvaa ja eläke voidaan maksaa aikaisintaan 55-vuotiaana.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen eläkevakuutuksen piiriin 6.5.2004–31.12.2012, voi työntekijä vähentää itse maksamiaan vakuutusmaksuja määrän, joka on enintään 5 prosenttia työnantajan maksamasta palkasta ja enintään 5 000 euroa.

Maksetulla palkalla tarkoitetaan myös rahapalkan lisäksi tai sijaan annettuja luontoisetuja ja muita veronalaisia etuja. Maksu ei ole vähennyskelpoinen siltä osin kuin se ylittää työnantajan maksaman vakuutusmaksun määrän. Lisäksi edellytetään, että eläkettä aletaan maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta.

Jos työntekijä on tullut kollektiivisen eläkevakuutuksen piiriin 1.1.2013 tai sen jälkeen, maksujen vähentäminen työntekijän verotuksessa edellyttää, että eläkettä aletaan maksaa syntymävuodesta riippuen aikaisintaan 68-, 69- tai 70-vuotiaana.

Kollektiivisten eläkevakuutusten maksujen maksaminen ei rajoita yksilöllisen eläkevakuutuksen maksujen vähentämistä.

Esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista tuloista kuin palkoista vähennetään myös urheilijan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen maksut. Tarvittaessa tee korjaus Omaverossa kyseisessä kohdassa tai lomakkeella 50A.

Oma ja työnantajan ottama vakuutus

Jos vakuutetulla on lisäksi myös työnantajan ottama ja maksama yksilöllinen eläkevakuutus tai ps-sopimus, pienenee erityisen alijäämähyvityksen enimmäismäärä 750 euroon.

Se vastaa 2 500 euron suuruisten maksujen vähennysoikeutta. Sama koskee myös ns. osakastyöntekijää eli omassa yrityksessään työskentelevää yrittäjäasemassa olevaa työntekijää.

Työnantaja voi vuodessa maksaa työntekijälleen (tai yrityksessä työskentelevälle osakkaalle) ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja enintään 8 500 euroa ilman, että siitä syntyy työntekijälle palkkana verotettava etuus.

Jos maksut ylittävät 8 500 euroa, on ylittävä osa palkkaa. Jos useampi työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja, maksut lasketaan yhteen ja ylimenevä osa on palkkaa.

Lisäksi on muistettava, että palkansaaja ei saa vähentää ylimenevää palkaksi katsottavaa osaa omassa verotuksessaan.

Työantajan ottamasta eläkevakuutuksesta maksettava eläke on ansiotuloa.

Juha Salmikivi

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.