There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2021 ja ansiotulot - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2021 ja ansiotulot

Tarkista, että kaikki palkkatulot, työkorvaukset, eläkkeet ja etuudet on merkitty veroilmoitukselle. Täydennä tarvittaessa. Tietojen ilmoittaminen on sinun vastuullasi. 

Palkat ja työkorvaukset 

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Tarkista, että kaikkien työnantajiesi vuodelta 2021 maksamat palkat ja luontoisedut on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tiedot puuttuvat, ilmoita ne. Työnantajan antamalta laskelmalta ilmenee rahapalkkojen ja luontoisetujen määrä.

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot tulorekisteriin. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan.

Vaikka maksaja ei olisi tietoja ilmoittanut, verovelvollisen vastuulla on ilmoittaa tiedot esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Tulonsaajan on myös hyvä pyytää maksajaa korjaamaan virheelliset tai puuttuvat tiedot tulorekisteriin.

Yhtä lailla maksajan on puolestaan ilmoitettava tiedot tulorekisteriin huomattuaan puutteellisuuden. Näitä puuttuvia tietoja voivat maksajat siten ilmoittaa vielä esitäytetyn veroilmoituksen saavuttuakin.

Huomaa, että voit joutua maksamaan veronkorotusta, jos veroilmoituksessa tai muissa vaadituissa tiedoissa on puutteita tai virheitä etkä ole oma-aloitteisesti korjannut niitä ennen verotuksesi päättymistä. Veronkorotus on vähintään 75 euroa. Veronkorotuksen määrään vaikuttavat muun muassa veroilmoituksen virheiden tai puutteiden suuruus ja laiminlyönnin toistuvuus.

Palkkatuloja ovat myös tilapäisestä työstä saadut palkat tai palkkiot. Myös työkorvaukset ilmoitetaan silloin, kun et ilmoita niitä liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksella. Työkorvaus on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettava korvaus, joka tehdään toimeksiantosuhteessa. Paperilomaketta käytettäessä yksityisen perhepäivähoitajan työkorvaus ilmoitetaan lomakkeella 50A, jos perhepäivähoitaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Jos olet saanut työpanososinkoa ja sinulla on holdingyhtiö, tarkista, ettei samaa tuloa veroteta sekä palkkana että osinkona.

Eläkkeet ja etuudet

Eläkkeet ja etuudet ovat yleensä valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella omissa kohdissaan. Esimerkiksi Suomesta saadut työ- ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläkelain mukaiset eläkkeet ja ansiotulona verotettavat vakuutuksiin perustuvat eläkkeet sekä takuueläkkeet on merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle.

Mikäli tietoja puuttuu, ilmoita ne sekä etuuden tai eläkkeen määrän lisäksi myös maksajan nimi sekä toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Tarkista myös, että maksetut etuudet, kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivä-, äitiys- tai isyysrahat, työttömyyspäivärahat, opintorahat ja aikuiskoulutustuet löytyvät esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Eläketulojen jaksotusvaatimus

Jos eläke on kertynyt aiemmilta verovuosilta, mutta se maksetaan yhdellä kertaa, verotusta voidaan lieventää verrattuna siihen, että koko eläketulo verotettaisiin kerralla normaalisti maksuvuoden tulona.

Eläkkeet voidaan verotuksessa jaksottaa, jos olet vuonna 2021 saanut takautuvaa eläkettä vähintään 500 euroa ja eläke kohdistuu vähintään kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Jaksotusvaatimus on esitettävä ennen eläkkeen maksuvuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. Jos olet vaatinut eläketulojen jaksottamista jo ennakkoperinnässä ja jaksotus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia uudelleen jaksotusta.

Takautuvasti maksettava lakisääteinen eläke voidaan jaksottaa tai siihen voidaan soveltaa tulontasausta eläkkeensaajan vaatimuksesta. Sama lakisääteinen eläketulo voi täyttää sekä eläketulon jaksotuksen, että tulontasauksen edellytykset. Molempia menettelyjä ei kuitenkaan voida soveltaa samaan tuloon.

Taiteellisen ja freelance- toiminnan tulot ja niihin liittyvät menot

OMAVERO tai LOMAKE 11

Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimistoimintaan liittyvät, esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat työkorvaukset ilmoitetaan paperilomakkeella 11.

Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi taiteellisesta ja freelancetoiminnasta saadut tulot. Myös esimerkiksi yksityisopetuksesta saadut tulot ja järjestysmiesten ja tarjoilijoiden palvelurahat ilmoitetaan tällä lomakkeella. Myös ennakkoperintärekisteriin kuuluva yksityinen perhepäivähoitaja ilmoittaa tulonsa tällä lomakkeella. 

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Jos työkorvaukset ovat esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta tiedoissa on virheitä, niihin liittyvät virheet korjataan lomakkeella 50A. 

OMAVERO tai LOMAKE 10

Apurahat

Apurahat ja stipendit, jotka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, ovat joko kokonaan verottomia tai veronalaisia tietyn euromäärän jälkeen.

Valtiolta, kunnalta, muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat ovat verottomia ilman ylärajaa. Yksityisen myöntämät apurahat ovat veronalaisia siltä osin kuin niiden yhteismäärä yhdessä edellä mainittujen kokonaan verottomien apurahojen kanssa ylittää menojen vähentämisen jälkeen vuotuisen taiteilija-apurahan määrän.

Taiteilija-apurahan verovapaa määrä vuonna 2021 oli 23 668,35 euroa.

Apurahan tai stipendin verovapaus on tarvittaessa selvitettävä. Veronalaiset ja verovapaat apurahat ilmoitetaan lomakkeella 10 tai Omaverossa. Ilmoita lomakkeella tiedot saamistasi apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista. Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös apurahan tai stipendin kohteena olevaan toimintaan liittyvät menot.

Muulta kuin julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadun apurahan veronalaista määrää laskettaessa apurahasta vähennetään ensin siihen kohdistuvat luonnolliset vähennykset. Luonnollisia vähennyksiä ovat esimerkiksi kustannukset opintomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, puhtaaksikirjoituksesta ja muista välittömästi tutkimustoimintaan liittyvistä menoista.

Jos stipendi tai muu apuraha on annettu jotain tiettyä työtä, matkaa tai tutkimusta varten, siihen ei kohdisteta muita kuin tähän työhön tai tutkimukseen liittyviä menoja.

Jos kyseessä on ns. elatusapuraha tai työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu elinkustannusten rahoittamiseen, siitä ei voida vähentää tutkimustyön kustannuksia, mutta ne voidaan vähentää henkilön muista tuloista.

Taiteellisesta työstä johtuneet menot eivät edes osaksi kohdistu valtion taiteilija-apurahaan, joka on myönnetty työskentelyedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Elatus- tai työskentelyapurahaan ei siten voida kohdistaa taiteellisen toiminnan menoja, vaan ne vähennetään taiteilijan muista tuloista. Jos muita tuloja ei ole, taiteilijalle vahvistetaan tappio.

Tulontasaus 

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Kun luonnollinen henkilö tai kuolinpesä saa kerralla suurehkon ansiotulon, joka on kertynyt kahdelta tai useammalta vuodelta, voidaan tulontasauksella lieventää valtionveron progression vaikutusta. Tulontasausmahdollisuus ei koske kunnallisveroja eikä sitä sovelleta pääomatuloihin.

Tulontasauksen toimittamista on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Vuoden 2021 verotus voi päättyä vuoden 2022 toukokuun ja lokakuun välisenä aikana, suurimmalla osalla kuitenkin jo kesällä.

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut vuonna 2021 kertasuorituksena vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. Lisäksi edellytetään, että tulo on vähintään neljäsosa vuoden 2021 kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Jos olet vaatinut tulontasausta jo ennakkoperinnässä ja tulontasaus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia uudelleen tulontasausta.

Toisin kuin eläketulojen jaksotussäännöstä tulontasausta voidaan soveltaa myös muuhun eläketuloon kuin lakisääteiseen eläkkeeseen. Tulontasauksen kohteena voi siten olla esimerkiksi itse otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinoston ansiotulona verotettava osuus.

Ennakonpidätykset

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Tarkista palkoista ja palkkioista pidätetyt verot eli ennakonpidätykset esitäytetyltä veroilmoitukselta. Mikäli sinulla on korjattavaa ennakonpidätyksiin verrattuasi niitä palkkalaskelmiin, ilmoita korjaukset Omaverossa tai lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Jos korjaat tietoja, ilmoita lisäksi maksajan nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus maksajan antamalta palkkatositteelta sekä palkan ja luontoisetujen määrä.

Verohallinnon tiedossa olevat maksetut ennakonpidätykset, ennakot ja lisäennakot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella.

Autoedun arvonalennus

Arvon alentaminen yksityisajojen perusteella:

Voit vaatia autoedun arvon alentamista, jos edun arvo on ennakonpidätyksessä huomioitu suuremmasta arvosta. Alennusta kannattaa vaatia, jos yksityisajoa on vuodessa alle 18 000 kilometriä eli keskimäärin alle 1 500 km/kk.

Verohallinto vahvistaa vuosittain tavallisimpien luontoisetujen verotusarvot. Autoedun arvo lasketaan yleensä kaavamaisesti siten, että esimerkiksi

  • ikäryhmässä A ns. perusarvoon lisätään vuonna 2021 joko 270 euroa (vapaa autoetu) tai 105 euroa (käyttöetu) ja
  • ikäryhmässä B joko 285 euroa (vapaa autoetu) tai 120 euroa (käyttöetu).

Jos yksityisajoja on vähän, autoedun arvo kannattaa vaatia laskettavaksi käyttäen edellä kerrotun kiinteän arvon sijasta kilometrikohtaista arvoa siten, että perusarvoon lisätään

  • ikäryhmässä A 18 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 7 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) ja
  • ikäryhmässä B 19 senttiä/yksityiskilometri (vapaa autoetu) tai 8 senttiä/yksityiskilometri (käyttöetu) vuonna 2021.

Yksityisajojen määrästä on pyydettäessä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys. 

ESIMERKKI: Sinulla on vapaana autoetuna vuonna 2021 käyttöönotettu auto. Yksityisajoja on 800 kilometriä kuussa. Edun arvo kuukaudessa on 500 euroa.

Vähennä tästä 500 eurosta vapaan autoedun kiinteä arvo 270 euroa (500 – 270 = 230) ja lisää kilometrikohtainen arvo (800 x 0,18 = 144, 230 + 144 = 374), jolloin autoedun arvoksi jää 374 euroa.

Arvon alentaminen muusta syystä:

Voit vaatia autoedun arvon alentamista myös, jos sinulla on työajoja yli 30 000 kilometriä vuodessa. 

Harri Rajala

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.