There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2022 ja ulkomaan palkka- ja eläketulot - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2022 ja ulkomaan palkka- ja eläketulot

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa Suomen ja työntekovaltion välinen mahdollinen verosopimus ja sen sisältö.

  • OMAVERO tai LOMAKKEET 16A, 50A 

  • OMAVERO tai LOMAKE 16A: Ulkomaan palkan tulonhankkimiskulut

  • OMAVERO tai LOMAKE 50A: Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- tai työttömyysvakuutusmaksut

Palkkatulo ja verosopimukset

HUOMAA! Ulkomaan työskentelystä yksityiseltä sektorilta saatu palkkatulo voi olla Suomessa kokonaan verotonta.

Usein ulkomaan palkka on verotonta Suomessa niin sanotun kuuden kuukauden säännön perusteella. Työntekijän ulkomaille lähettävän yrityksen on syytä olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen tai Kelaan ennen työn aloittamista. Eläketurvakeskus ja Kela selvittävät, säilyykö työntekijä ulkomaankomennuksen ajan Suomen sosiaaliturvassa. Jos sosiaaliturva säilyy, suomalainen yritys maksaa edelleen työntekijän sosiaaliturvamaksut Suomeen

Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan vakuutuspalkasta. Vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten toimitetaan vakuutuspalkasta ns. minipidätys.

Yksityisoikeudelliseen työsuhteeseen perustuvasta palkasta saatetaan mahdollisesti verottaa myös työntekovaltiossa.

Kun työntekovaltiolla on verotusoikeus, sinne on yleensä annettava myös veroilmoitus.

Ulkomaantyötulojen verotukseen vaikuttaa Suomen ja työntekovaltion välinen mahdollinen verosopimus ja sen sisältö. Näillä sopimuksilla ja lailla kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta estetään kaksinkertainen verotus.

Vuoden 2022 lopussa Suomella oli voimassa verosopimus lähes 80 valtion kanssa.

Kuuden kuukauden sääntö

Kuuden kuukauden säännön perusteella ulkomailla tehdystä työstä maksettu palkka on verotonta Suomessa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Työskentely ulkomailla kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.
  • Suomen ja työskentelyvaltion välinen verosopimus ei estä palkan verottamista työskentelyvaltiossa (tai verosopimusta ei ole).
  • Työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa ulkomaantyöskentelyn aikana.
  • Työnantaja ei ole suomalainen julkisyhteisö, Business Finland Oy eikä työtä tehdä suomalaisessa laivassa tai lentokoneessa. 

Koronavirus voi vaikuttaa

Koronaviruksen rajoittamistoimet voivat vaikuttaa kuuden kuukauden säännön soveltamiseen.

Verotuksessa ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, jos Suomessa oleskelu on aiheutunut pakottavista matkustusrajoituksista ja jos tällaisen Suomessa oleskelun jälkeen on palattu työskentelyvaltioon jatkamaan kyseistä ulkomaantyösken­telyä.

Jos työskentely on päättynyt ennen oletettua kuuden kuukauden aikaa, ulkomaantyöskentelystä saatu palkka voi tästä huolimatta olla verovapaata, jos kuuden kuukauden säännön edellytykset muutoin täyttyvät siltä ajalta, jona työtä on tehty toisessa valtiossa.

Pakottavan syyn voimassaolo määräytyy lähtökohtaisesti Ulkoministeriön julkaise­mien matkustusrajoitusten mukaan. Pakottava syy voi kuitenkin edelleen olla voimassa, jos työskentelyvaltio ei esimerkiksi päästä palaamaan maahan.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

HYVITYSMENETELMÄ: Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaanpalkkaan ja työskentelyvaltio on verottanut tuloja, kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa yleensä hyvitysmenetelmällä. Suomen ollessa verosopimuksen mukainen asuinvaltio Suomi verottaa ulkomaantulosta, mutta vähentää verosta tuloverot, jotka verovelvollinen osoittaa maksaneensa työskentelyvaltiossa.

Jos Suomessa verokanta on esimerkiksi 30 prosenttia, mutta ulkomainen vero on suurempi, Suomessa voidaan hyvittää kuitenkin vain 30 prosenttia. 

VAPAUTUSMENETELMÄ: Joissain verosopimuksissa, esimerkiksi Pohjoismaiden välillä solmitussa verosopimuksessa, Suomi on sitoutunut ns. progressioehtoiseen vapautusmenetelmään. Tällöin esimerkiksi Ruotsissa ansaitusta palkasta ei makseta veroa Suomessa, mutta ulkomaan työskentelystä ansaittu tulo otetaan huomioon määrättäessä sitä veroprosenttia, jota Suomessa sovelletaan verovelvollisen ansiotulon verotuksessa. Ruotsiin maksetulla verolla ei ole Suomen verotuksessa merkitystä. Ulkomaantulo siis tässä tapauksessa kiristää työntekijän mahdollisesti ansaitsemien muiden ansiotulojen verotusta Suomessa. 

Tarkista verosopimuksen mukainen asuinvaltio

Suomella ei ole verotusoikeutta yksityiseltä sektorilta saatuun ulkomaan palkkatuloon, jos työskentelyvaltiosta on tullut ulkomaille muutettuasi verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi.

Mikäli olet Suomessa edelleen yleisesti verovelvollinen, olet kuitenkin velvollinen antamaan tietoja Suomeen ulkomailla ansaitusta palkasta, vaikkei Suomi verottaisikaan tuloa.

Selvitä ulkomaille maksettu vero

Ilmoita palkkatulot (rahapalkka ja luontoisedut) euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna se euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman 2022 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa on käytetty.

Jos olet maksanut palkasta veroa ulkomaille, ilmoita tämä kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Älä ilmoita ulkomailla perittyjä sosiaaliturvamaksuja ulkomaille maksettuna verona.

Siinä tapauksessa, että kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ulkomaantyötuloon, sekä Suomi että työskentelyvaltio saattavat verottaa kyseisen tulon. Tämän vuoksi on tärkeää, että lomakkeella ilmoitetaan ulkomaille maksetun veron määrä ja vaaditaan kaksinkertaisen verotuksen poistamista.

Voit vaatia vähennettäväksi veronalaiseen ulkomaantyötuloon kohdistuvat tulonhankkimiskulut.

Ulkomaanpalkkaan liittyvät eläke- tai työttömyysvakuutusmaksut voi vaatia vähennettäviksi Omaverossa tai lomakkeella 50A, mikäli tiedot puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukseltasi.

Ulkomaan eläketulot

Ilmoita ulkomaan eläketulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna se euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman 2022 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa on käytetty. Ilmoita myös ulkomaille eläkkeestä maksamasi verot.

Muuna valuuttana kuin euroina saadusta eläketulosta voi vähentää pankin perimät valuutan vaihtamiseen liittyvät kulut. Valuutanvaihtokuluina voi vähentää joko todelliset kulut selvityksen perusteella tai 60 euroa vuodessa ilman muuta selvitystä.

Ilmoita eläkkeen valuutanvaihtokulut kuitenkin vain, jos ne ovat yhteensä yli 60 euroa vuodessa, koska Verohallinto vähentää verotuksessa eläkkeen määrästä valuutanvaihtokuluja 60 euroa. 

Tuomo Lindholm

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023.

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.