There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2022 ja vuokratulot - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2022 ja vuokratulot

Vuokratuloon lasketaan vuokran lisäksi myös muut vuokralaisen vuokranantajalle maksamat maksut, esimerkiksi vesimaksu tai autopaikan vuokra.

  • OMAVERO tai LOMAKE 7H: Vuokratulot osakehuoneistosta
  • OMAVERO tai LOMAKE 7K: Vuokratulot kiinteistöstä
  • OMAVERO tai LOMAKE 7L: Vuokratulot muusta omaisuudesta

Vuokratulo on veronalaista pääomatuloa. Tavallisimpia vuokrauksen kohteita ovat osakehuoneistot ja kiinteistöt. Pääomatulojen veroprosentti on 30 ja pääomatulojen 30 000 euroa ylittävältä osalta 34.

Voit ilmoittaa saadut vuokratulot Omaverossa tai paperilomakkeella. Verohallinnon lomake numero 7H on osakehuoneiston ja lomake 7K kiinteistön vuokratuloja varten. Muun omaisuuden, esim. auton tai veneen vuokrauksesta saadut vuokratulot voit ilmoittaa Omaverossa tai lomakkeella 7L. Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, vaan Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Vuokratuloksi katsotaan rahana tai rahan arvoisena suorituksena maksettu korvaus. Vuokratulon verotusta ei voi siten välttää sopimalla vuokran maksusta esimerkiksi vastavuoroisella työsuorituksella. Vuokran yhteydessä vedestä ja lämmöstä maksettu korvaus rinnastetaan niin ikään vuokraan.

Yksityishenkilön tulot ja menot käsitellään verotuksessa ns. kassaperiaatteen mukaan, joten vuoden 2022 vuokratuloa ovat vuoden loppuun mennessä tilille tulleet vuokranmaksut.

Kaikki vuokrauksesta aiheutuneet kulut saa vähentää. Asunnon hankkimiseen otetun lainan korot vähennetään erikseen eikä niitä ilmoiteta suoraan vuokratuloista vähennettäviksi. Yleensähän lainan myöntänyt pankki on ilmoittanut suoraan Verohallinnolle korot, jolloin niiden tulisi näkyä valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Asunnon hankinnan yhteydessä maksettu varainsiirtovero ja välittäjän palkkio vähennetään myöhemmin luovutusvoittoverotuksessa, ellei myyntivoittoa lasketa ns. hankintameno-olettamaa käyttäen. 

Vastikkeiden ja muiden kulujen vähentäminen

Tavallisin vähennys asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeen vuokratulosta on yhtiövastike. Yhtiövastike koostuu yleensä hoito- ja rahoitusvastikkeesta. Yhtiövastike on nimityksestä riippumatta vähennyskelpoinen siltä osin kuin se kirjataan taloyhtiön kirjanpidossa veronalaiseksi tuloksi.

Rahastoitava osuus vastikkeesta katsotaan osaksi asunnon hankintahintaa. Sitä ei saa vähentää vuokratuloista, vaan vasta asunnon myynnin yhteydessä. Vastikkeen vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta, kuinka monessa erässä sitä maksetaan. Vastikkeen käsittelyä taloyhtiön kirjanpidossa kannattaa kysyä isännöitsijältä. 

Vuokranantaja saa vähentää maksamansa vesi-, sähkö- ja muut vastaavat maksut. Kiinteistön omistaja saa vähentää kiinteistöveron siltä osin kuin kiinteistö on vuokrattuna.

Muita vähennyskelpoisia menoja ovat esimerkiksi matkakulut asuntoon tehdyistä tarkastuksista sekä vuokralaisen hankkimisesta aiheutuvat menot, kuten lehti-ilmoitukset tai välittäjälle maksettu palkkio. Vuokran perintäkulut ja vuokrattuun kiinteistöön kohdistuvat vakuutukset oikeuttavat myös vähennykseen.

Omakotitalon tai muun rakennuksen hankintameno vähennetään vuokratulosta poistoin. Poisto on 4 prosenttia asuin-, toimisto- tai muun vastaavan rakennuksen poistamattomasta hankintahinnasta. Poistoprosentti on 7, jos kysymyksessä on myymälä-, tehdas-, varasto-, työpaja- tai muu vastaava rakennus.

Remonttikulujen vähentäminen

VUOSIKORJAUKSET: Vuosikorjauskulut aiheutuvat korjattaessa asunnon normaalia kulumista. Vuosikorjauksessa huoneisto saatetaan alkuperäiseen kuntoon. Asunnon ja kiinteistön vuosikorjauskulut omistaja saa vähentää kokonaisuudessaan maksuvuonna.

PERUSPARANNUKSET: Perusparannusta ovat omaisuuden laajennus-, muutos- ja uudistustoimenpiteet. Perusparannuksessa asuntoa muutetaan tasokkaammaksi. Perusparannusmenoja ei saa vähentää kerralla. Osakehuoneiston omistajan itse teettämät perusparannusremontit vähennetään 10 vuoden tasapoistoina tai vaihtoehtoisesti perusparannusmenon voi lisätä asunnon hankintamenoon. Kiinteistön omistaja lisää rakennuksen perusparannusmenon sen poistamattomaan hankintamenoon. Maapohjan tai asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeen hankintahinnasta ei saa tehdä poistoja vuokratuloista.

Kun remontti on tehty asunnon vuokrausaikana, kulut ovat vähennyskelpoisia vuokratuloista.Mikäli asunto on vuokralaisen vaihtumisen vuoksi tyhjillään ja siellä tehdään tänä aikana remontti ja asunto vuokrataan tämän jälkeen uudelleen, saa remonttikulut vähentää.

Jos sen sijaan huoneisto otetaan vuosikorjauksen jälkeen vuokrauskäytöstä muuhun käyttöön (esim. omaksi asunnoksi), jaetaan vuosikorjausmenot vuokratulosta vähennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin kuluihin. Ellei erityisistä syistä muuta johdu, kuluista hyväksytään puolet vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Remonttikuluja ei hyväksytä vähennettäväksi vuokratuloista, jos remontti on tehty välittömästi osakehuoneiston hankkimisen jälkeen, mutta ennen kuin se on annettu vuokralle. Tällöin remonttikulut lisätään asunnon hankintahintaan ja kulut voi vähentää vasta, kun asunto myydään.

Silloin, kun on kyse vähennyskelpoisesta remontista, saa vähentää materiaalikulut ja työstä maksetut korvaukset. Oman työn arvoa ei saa vähentää.

Sen sijaan omat matkakulut remontoitavalle asunnolle ovat vähennyskelpoisia. Vuonna 2022 vähennyksen määrä omalla autolla on 0,30 euroa kilometriltä.

Vuokralla olevan huoneiston remonttikuluista ei myönnetä kotitalousvähennystä.

Asunnon vuokraus kalustettuna

Vuokrattaessa asunto kalustettuna vähennys on vuodessa 25 prosenttia kalusteen poistamattomasta hankintahinnasta.

Poisto tehdään esinekohtaisesti. Jos kalusteen hankintameno on enintään 1 200 euroa, voidaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan yleensä katsoa olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla. Kalusteen poistamattoman hankintamenon voi vähentää vuosimenona myös sinä verovuonna, jona jäljellä oleva poistamaton hankintameno on verovuoden alussa enintään 1 200 euroa. Jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon voi vähentää kokonaisuudessaan myös, jos kaluste on tuhoutunut.

Jos kalusteiden hankintahintaa ei tiedetä, vähennys voidaan tehdä kaavamaisesti Verohallinnon Vuokratulojen verotus -ohjeen mukaan. Vuokralaisten lukumäärällä ei ole merkitystä.

Vähennys yksiössä tai huoneessa on enintään 40 euroa kuukaudessa ja suuremmassa huoneistossa 60 euroa kuukaudessa. Kaavamainen vähennys kattaa kaikki kalustuksesta tavanomaisesti aiheutuvat kustannukset. Kaavamaisen vähennyksen lisäksi vähennyskelpoisia ovat muun muassa hoitovastike ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidossaan tulouttama pääomavastike sekä asunnon korjausmenot kuten edellä on todettu. Kalustettuna vuokrauksesta on hyvä laittaa maininta vuokrasopimukseen.

Miika Härkönen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.