There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Yrittäjän veroilmoitus 2022 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Yrittäjän veroilmoitus 2022

Mitä yrittäjän on tiedettävä esitäytetystä veroilmoituksesta? 

MÄÄRÄPÄIVÄT

Yrittäjän esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät:  

  • Ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan sekä hänen puolisonsa esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä on 3.4.2023. Tämä sama päivä on myös elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 5) ja maatalouden veroilmoituksen (lomake 2) määräpäivä sekä ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan metsätalouden tuloveroilmoituksen (lomake 2C) määräpäivä. 
  • Osakeyhtiön omistajan sekä kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömiehen esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä on 9.5., 16.5. tai 23.5.2023. 
  • Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta laskien. 
  • Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vuoden 2022 veroilmoituksen määräpäivä on 3.4.2023.

Tulonhankkimisvelkojen korot

On tärkeää, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein esitäytetylle veroilmoitukselle.

Tulonhankkimisvelan korot ovat (toisin kuin asuntolainan korot) kokonaan vähennyskelpoisia pääomatuloista.

Jos olet ottanut oman osakeyhtiösi osakkeiden hankintaan lainaa, tarkista esitäytetystä veroilmoituksesta, että laina on merkitty tulonhankkimisvelaksi ja että lainan korot on merkitty pääomatuloista tehtäviksi vähennyksiksi.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankintaan käytetyn velan korot vähennetään kuitenkin yhtiömiehen tulona verotettavasta osuudesta yhtiön elinkeinotulosta ennen tulo-osuuden jakamista ansio- ja pääomatuloksi.

Tällainen korollinen elinkeinoyhtymäosuuden hankintavelka vähennetään yhtiömiehen osuudesta yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta. Velan määrä kalenterivuoden 2022 päättyessä vähennetään vuoden 2022 nettovarallisuusosuudesta, joten se vaikuttaa vasta vuoden 2023 tulo-osuuden jakautumiseen ansio- ja pääomatuloksi. Vuoden 2022 tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi vuoden 2021 nettovarallisuusosuuden, josta on vähennetty velan määrä vuoden 2021 lopussa, perusteella.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut

Ammatin- tai liikkeenharjoittajana voit veroilmoituksia antaessasi valita, vähennätkö YEL- vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan kuluna vai esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä.

Maataloudenharjoittajana voit valita, vähennätkö MYEL-vakuutusmaksut maatalouden menona vai esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä.

Kolmas vaihtoehto on vähentää YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut puolison esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä puolison ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä. Vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa on tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Jos haluat vähentää YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut ansiotuloista tehtävänä vähennyksenä, merkitse ne Omaverossa esitäytetyn veroilmoituksen vähennyksiin tai paperilomakkeelle 50A. Jos YEL-vakuutusmaksut on kirjattu kuluiksi kirjanpitoon, merkitse vakuutusmaksut lisäksi elinkeinotoiminnan veroilmoitukselle (lomake 5) vähennyskelvottomiksi kuluiksi.

Kun vähennät YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, ne eivät pienennä yrittäjävähennyksen laskupohjaa.

Yrittäjävähennys on 5 % jaettavasta yritystulosta eli elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloksesta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappiot. Yrittäjävähennystä ei merkitä veroilmoitukseen, Verohallinto vähentää sen automaattisesti.

Osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiö yleensä maksaa ja vähentää YEL-vakuutusmaksut. Jos olet kuitenkin itse maksanut oman tai puolisosi YEL-vakuutusmaksun, merkitse maksu esitäytetylle veroilmoitukselle ansiotuloista tehtäväksi vähennykseksi. 

Yrittäjän vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja ps-sopimuksen maksut

Ammatin-, liikkeen- tai maataloudenharjoittajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksella, vaan ne vähennetään esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä 

Lue lisää eläkesäästämisestä 

Osingot ja osakaslainat  

Lue omasta osakeyhtiöstä nostetuista osingoista ja osakaskohtaisista oikaisuista

Lue osakeyhtiöltä saaduista lainoista  

Yrittäjän matkakulut

OMAVERO tai LOMAKE 1A

Yrittäjän asunnon ja työpaikan/pysyvän toimipaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen korjauksena joko Omaverossa kohdassa Matkakulut - Asunnon ja työpaikan väliset matkat tai lomakkeella 1A

Lue lisää matkakuluista

Verohallinnon ohjeissa käytettyjä termejä

Omistajayrittäjä omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 % elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä (TVL 33 b § 5 mom). Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä verotuksessa puolisona pidettävää henkilöä ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on vuoden 2022 verotuksessa alaikäinen, jos hän on syntynyt vuonna 2005–2022. Avopuolisoa pidetään verotuksessa puolisona vain, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aiemmin keskenään avioliitossa.

Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana (TVL 33 b § 4 mom).

Osakasta ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työeläkelainsäädännön tarkoittamaa perheenjäsentä eli avio- tai avopuolisoa tai henkilöä, joka on sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu osakkaan kanssa samassa taloudessa.

Marjo Salin 

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.