There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Metsätalouden tulot - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Metsätalouden tulot

Verotettavat puunmyyntitulot verotetaan rahojen saantivuonna

Puun myyntitulojen verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin. Metsänomistaja saa vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta ja puukaupoista syntyneet menot.

Kun tuloista on ensin vähennetty menot, verotetaan jäljelle jäänyttä verotettavaa puunmyyntituloa pääomatuloina. Kun kaikki mahdolliset muutkin verovelvollisen pääomatulot on ensin otettu huomioon ja laskettu yhteen verotettavien puun myyntitulojen kanssa, verovuonna 2020 pääomatuloista maksetaan 30 prosenttia veroa 30 000 euron pääomatuloihin asti ja ylimenevältä osin 34 prosenttia.

Arvonlisäverovelvolliset metsätaloudenharjoittajat ilmoittavat puunmyyntitulot bruttomääräisinä ilman arvonlisäveroa. Summasta ei pidä vähentää suoritettuja ennakonpidätyksiä eikä hankintatyön arvoa.

Oikea myyntitulojen verovuosi ratkaistaan puukaupasta saatujen rahojen saantihetken perusteella.

Metsätalouden pääomatuloa ovat myös metsästä saadut vakuutus- ja vahingonkorvaukset.

Vaikutusta myös kaupantekotavalla

Puukaupat tehdään tyypillisesti joko pysty-, hankinta- tai käteiskauppana.

Pystykaupasta saatu tulo on kokonaan pääomatuloina verotettavaa puunmyyntituloa.

Hankinta- ja käteiskaupassa ostajan maksamaan hintaan sisältyy myös korvaus puun kaadosta ja kuljetuksesta, josta voi tulla myös ansiotuloina verotettavaa tuloa. Myyntihinta ilmoitetaan tällöinkin kokonaisuudessaan, mutta lomakkeella vähennetään joko oman tai perheenjäsenen hankintatyön arvo tai ulkopuoliselle maksetut työpalkat tai -korvaukset.

Ulkopuolinen voi olla esimerkiksi metsäkoneurakoitsija tai paikallinen metsänhoitoyhdistys, joka on hoitanut korjuupalvelun.

Puunmyyntituloksi saadaan tällöin myyntihinnan ja hankintatyön arvon erotus. Hankintatyön arvo on veronalaista ansiotuloa 125:n kuutiometrin ylittävältä osalta.

Hankintatyöstä voi tulla verotettavaa ansiotuloa

Ellei kyse ole verovapaasta hankintatyöstä, hankintatyön arvo verotetaan metsänomistajan ansiotuloina.

Hankintatyöstä ei veroteta, jos valmistetun tai kuljetetun puun määrä jää alle 125 kuutioon verotuksellista maatilaa kohden. Verovapaa määrä lasketaan joka verovuodelle erikseen.

Hankintatyöllä tarkoitetaan metsänomistajan tai hallintaoikeuden metsään pidättäneen, metsänomistajaan rinnastuvan verovelvollisen itsensä hankintakaupan yhteydessä tekemää puutavaran valmistus- ja kuljetustyötä. Hankintatyön tekijä voi olla myös puolisosi tai kotona asuva, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttänyt lapsesi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen.

Hankintatyön arvoksi katsotaan määrä, joka vastaavasta työstä olisi maksettava palkatulle henkilölle.

Hankintatyön kohdistuminen oikealle verovuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan.

Puun myyntitulon verotukseen hankintatyö vaikuttaa siten, että puun myynnistä saadusta kauppahinnasta vähennetään ensin mahdollinen arvonlisävero ja tämän jälkeen vähennetään hankintatyön kokonaisarvo. Jäljelle jäävä määrä on puun myyntitulona verotettavaa pääomatuloa.

Vaikka kyse olisi veronalaisesta hankintatyöstä, on sitä verotuksen kannalta järkevää tehdä, jos omista ansiotuloista maksettava vero jää alle puunmyyntituloista maksettavan veroprosentin.

Tällöin hankintatyön vähennysvaikutus on suurempi kuin hankintatyöstä maksettava vero.

Hankintatyön arvo ja maataloustraktorin ja sen lisälaitteiden menojen korjauserä

Hankintatyön arvoja ja ns. korjauseriä laskettaessa voidaan, jos verovelvollinen ei ole antanut tarkempaa selvitystä, käyttää alla olevia keskimääräisiä arvoja ja yksikkökustannuksia (e/m3)

Puutavaralaji Työn arvo
Valmistus
Työn arvo
Kuljetus
Konekustannus
Kuljetus
Mäntytukki 5,69 2,23 3,35
Mäntykuitu 13,13 2,31 3,46
Kuusitukki  7,33 2,26 3,38
Kuusikuitu  13,74 2,44 3,67
Koivutukki  5,41 2,56 3,85
Koivukuitu  12,15 2,69 4,04
Energiapuu
(kokopuu) 
 8,10 4,20  6,30
Halot ja klapit  27,53 2,69 4,04
Haketus  4,30    
Hake    2,69 4,04

Ellei puutavaralajista ole selvitystä, käytetään konekustannuksen kuljetuksen korjauseränä 4,04 e/m3.

Kun maataloustraktoria käytetään metsätalouden kalustoon kuulumattomien lisävarusteiden kanssa, voidaan korjauseränä käyttää 11,00 e/tunti.

Juha-Pekka Huovinen

Artikkeli on julkaistu 30.12.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.