There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Vähennykset metsätaloustulosta - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Vähennykset metsätaloustulosta

Veronalaisten puun myyntitulojen hankinnasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Metsänomistaja saa vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta syntyneet metsänhoitokulut.

Menojen vähentäminen ei edellytä, että metsänomistaja on saanut metsästä samana vuonna tuloa.

Menojen on perustuttava tositteisiin. Jos metsätalouden tuloja ei ole, menot vähennetään muista pääomatuloista ja siltä osin kuin menot ylittävät pääomatulot, ne vähennetään tiettyyn määrään asti alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Milloin vähennät?

Menojen vähentämisessä noudatetaan yleensä maksuperiaatetta eli meno on sen verovuoden kulua, jolloin meno on maksettu. Koneiden ja rakennusten hankintamenon vähentämisen saa kuitenkin aloittaa vasta käyttöönottovuonna.

Meno vähennetään kokonaan maksuvuonna, ellei sitä ole määrätty vähennettäväksi jaksotettuna usealle eri verovuodelle eli poistoina.

Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat vähentävät kulut yleensä ilman arvonlisäveron osuutta. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, he eivät ole saaneet vähentää menoon sisältynyttä arvonlisäveroa, joten he vähentävät kulut arvonlisäveroineen puunmyyntiverotuksessa.

Vuotuisia vähennettäviä kuluja

Korjuumenot ja metsänhoitokulut

Puun hakkuu- ja korjuumenot saa vähentää; esimerkiksi leimikon mittauskulut, palkkakustannukset ja työkorvaukset.

Metsänhoitokuluina voidaan vähentää kaikki muut metsätulojen hankintaan tähtäävät kulut, jotka eivät välittömästi liity puukauppaan, vaan kerryttävät tuloja vasta joskus myöhemmin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, metsänhoitosuunnitelma, taimikon istutuskulut, metsävakuutukset, metsänomistajan työtapaturmavakuutus ja uudistamismenot.

Kiinteistövero

Metsätalouden rakennukseen ja sen rakennuspaikkaan kohdistuva osa maatilan kiinteistöverosta on vähennyskelpoinen.

Jos rakennus ei ole yksinomaan metsätalouden käytössä, ainoastaan metsätalouskäytön osuus on vähennyskelpoista. Taukotuvista on syytä varautua näyttämään verottajalle niiden liittyminen metsätalouteen. Rakennus voi olla esimerkiksi metsätalouden sosiaalitila, yöpymispaikka ja varasto.

Velkoihin liittyvät kulut

Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi metsätalouskoneiden hankintaan otettujen velkojen korot.

Metsätalouteen kohdistuvia korkoja ei vähennetä 2C-lomakkeella, vaan esimerkiksi Omaverossa. Jos käytät paperilomakkeita, korkoja ei myöskään ilmoiteta omalla henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella, vaan erillisellä lomakkeella 50B.

Metsätalousyhtymän osakas vähentää yhtymäosuuden hankkimiseksi otetun lainan korot vastaavalla tavalla.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut ja muut vastaavat lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituslomakkeella 2C.

Maksut

Metsänhoitomaksu, metsävakuutukset, metsänhoitosuunnitelmakulut, tutkimuskulut ja metsäalan etujärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia liittyessään tulonhankintaan.

Vähennyskelpoisia ovat myös puustoa varten otettujen vakuutusten ohella esimerkiksi työtapaturmavakuutusmaksut.

Muita menoja

Metsätalouden yleiskulut, kuten toimisto-, puhelin-, posti- ja atk-kulut ovat vähennyskelpoisia. Muina kuluina vähennyksiin voi ilmoittaa myös palkanmaksun hoitamisesta maksetut palkkiot.

Jos metsänomistajana hoidat itse metsätalouden toimistotyöt, voit vaatia työhuonevähennystä.

Työhuonevähennys voi olla verottajan kaavan mukainen tai perustua työhuoneen todellisiin ylläpitokustannuksiin. Verottajan kaavamaiset vähennykset vaihtelevat 225 eurosta 900 euroon vuodessa riippuen siitä, miten paljon työhuoneen käyttö liittyy metsätalouteen. Käytännössä useimmiten metsätalouden harjoittajat saavat 225 euron vähennyksen, mutta metsätilan suuri koko ja puukauppojen runsas määrä voi oikeuttaa suurempaankin vähennykseen.

Ammattilehtien tilausmaksut, ostettu kirjallisuus, kurssimaksut sekä opinto- ja messumatkojen kulut voi vähentää silloin, kun ne liittyvät metsätalouteen.

Kurssien opinto- ja matkaohjelmat kannattaa säilyttää muistiinpanojen liitteenä. Ammattiin tähtäävien opintojen kuluista ei saa vähennyksiä.

Erilaiset työturvallisuutta parantavat varusteet sekä metsätalouden erityiset suojavarusteet voi vähentää.

Palkat ja niiden sivukulut

Metsätalouden veronalaisesta tulosta saa vähentää vieraille työntekijöille maksetut palkat, kustannusten korvaukset, työsuhteesta johtuvat vakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Puolisolle tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle omalle lapselle maksettua palkkaa ei saa vähentää. Sen sijaan omat ja perheenjäsenen metsätalouden pakolliset eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia.

Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset

Matkakulut metsätilalle

Metsänomistaja saa vähentää metsän hoitamiseen ja korjuuseen liittyvät matkakulut. Kulujen vähentämisessä ei ole määrätty, millä kulkuneuvolla matkat on tehtävä.

Jos metsätilalla tai sen läheisyydessä sijaitsee vapaa-ajan asunto, merkitse muistiinpanoihin perusteltu selvitys metsätilalle tehdyistä matkoista ja niiden liittymisestä metsätalouteen. Vähentämisperusteeksi ei useinkaan riitä pelkästään metsätilalla käynti. Muistiinpanoilla on osoitettava, että käynti on ollut tarpeellinen metsänhoito- ja hallintotyön kannalta.

Ajopäiväkirjalla voidaan yleensä matkat selvittää luotettavasti. Ajopäiväkirjaan merkitään matkan ajankohta, matkamittarilukemat, auton käyttäjä, kohde, tarkoitus ja kilometrimäärä.

Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään ilman eri selvitystä 0,25 euroa kilometriltä. Vaikka kyseessä olisi metsätalouden harjoittajan asunnon ja metsätilan välinen matka, ei matkaan sovelleta matkakustannusten omavastuuosuutta.

Metsätalouden matkakuluina ei ole oikeutta vähentää niin sanottua lisävähennystä, toisin kuin esimerkiksi maataloudenharjoittajilla. Jos auton kuluista on säilytetty kaikki tositteet ja pidetty niistä kirjaa sekä ajoista ajopäiväkirjaa, voidaan matkakulut vähentää todellisen kilometrikustannuksen mukaan.

Matkat muualle kuin metsätilalle

Vähennys lisääntyneistä elantokustannuksista ja matkakuluista

Jos metsänomistaja tekee tilapäisen työmatkan metsätilansa ulkopuolelle erityiselle työntekemispaikalle ja siitä aiheutuu lisääntyneitä elantokustannuksia, hän voi vaatia lisääntyneet elantokustannukset vähennettäväksi tulonhankkimismenoina metsätalouden pääomatulojen verotuksessa

Matkasta metsätilalle ei siis tätä vähennystä saa.

Tällainen työmatka voi olla esimerkiksi matka metsänhoitoyhdistykseen taikka tarvikehankinta-, koulutus-  tai messumatka. Edellytyksenä on, että matka on tehty vähintään 15 kilometrin etäisyydelle kotoa tai metsätilalta riippuen siitä, kummasta matkalle on lähdetty. Lisäksi matkakohteen pitää sijaita vähintään 5 kilometrin etäisyydellä sekä asunnosta että metsätilasta.

Jos lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut vähennykseen oikeuttavasta matkasta, voit vähentää kotimaassa yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 16,00 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 29,00 euroa vuorokaudelta.

Silloin kun kyseessä on vähennykseen oikeuttava työmatka, metsätalouden muistiinpanoihin on liitettävä selvitys näistä työmatkoista.

Mahdollisen päivärahavähennyksen lisäksi saat vähentää metsätalouteen liittyvät matkakulut. Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään ilman eri selvitystä 0,25 euroa kilometriltä.

Kuolinpesän tai metsätalousyhtymän osakas on voinut tehdä matkalaskun kuolinpesälle tai yhtymälle kalenterivuoden aikana muista kuin asunnon ja metsätilan välisistä metsätalouden matkoista. Nämä maksetut matkakulut mahdollisine päivärahoineen ovat vähennyskelpoisia metsätalouden menoja.

Opintomatkat

Yleensä opintomatkan kulujen vähentämisen edellytyksenä on, että matkan tarkoitus ja ohjelma liittyvät metsätalouden harjoittamiseen. Matkalla pitää olla järjestettyä ohjelmaa vähintään noin 4 tuntia kunakin päivänä. Opiskelun osuuden matkasta pitää ylipäänsä olla vähäistä suurempi (yli 20 %), jotta kustannukset osittainkaan olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen kustannusten vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että matkalta saadut tiedot ovat hyödynnettävissä verovelvollisen harjoittamassa metsätaloudessa.

Esimerkiksi ulkomaisiin kansallispuistoihin, viinitiloihin tai trooppiseen puunjalostukseen tutustumisesta aiheutuvien matkojen kustannukset eivät ole osaksikaan vähennettävissä suomalaiseen metsätalouteen kohdistuvina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvina menoina.

Isot investoinnit

Metsätiet ja -ojat

Pysyvien metsäteiden rakentamiskulut ja metsän ojituksesta aiheutuvat menot vähennetään poistoina. Poisto on enintään 15 prosenttia menojäännöksestä. Enintään 200 euron suuruisen menon tai menojäännöksen saa poistaa kerralla. Teiden ja ojien ylläpitomenot vähennetään vuosikuluna kerralla.

Metsätalouskoneet ja -rakennukset

Metsätalouden harjoittajan hankkimien erilaisten koneiden ja laitteiden hankintamenon vähentämisen kannalta on keskeistä, että  niitä käytetään pääasiallisesti metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan.

Metsätalouskoneen hankintamenon saa vähentää kerralla, jos sen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta.

Jos taas todennäköinen käyttöikä on yli kolme vuotta, vähennetään sen hankintahinta tai perusparannusmeno enintään 25 prosentin suuruisina poistoina menojäännöksestä. Käyttöajasta huolimatta enintään 200 euron menon tai menojäännöksen saa kuitenkin poistaa kerralla. Määräaikaiset, verovuosina 2020‒2023 sovellettavat korotetut poisto-oikeudet eivät koske metsätaloutta.

Poiston tekeminen aloitetaan koneen tai laitteen käyttöönottovuotena.

Vuosihuollon ja -korjausten kustannukset saa vähentää kokonaan sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Jos rakennus on pääasiallisesti metsätalouden käytössä, saa senkin hankintamenon vähentää. Vähennys tehdään poistoina, mutta jokaista rakennusta tarkastellaan erikseen. Esimerkiksi talousrakennuksen poisto on enintään kymmenen prosenttia.

Metsän uudistaminen ja hoito

Metsän uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat esimerkiksi uudistusalojen valmistamisesta, metsänviljelystä, taimikonhoidosta, heinikon torjunnasta, pystypuiden karsinnasta tai lannoittamisesta aiheutuneet kulut. Ne vähennetään kokonaisuudessaan maksuvuonna.

Tuet ja avustukset

 

Jos verovapaa tuki korvaa metsätalouden menoja, ei tukea vastaavaa menoa saa enää erikseen vähentää. Tuen ylimenevä osa menoista on kuitenkin vähennyskelpoista. Mikäli hankkeen menot ovat olleet vuoden 2019 metsätalouden menoissa ja avustus on saatu vuonna 2020, on hankkeen menoista avustusta vastaava määrä tuloutettava lomakkeella 2C. Tukien laissa säädetyllä verottomuudella ei ole merkitystä tältä osin.

Juha-Pekka Huovinen

Artikkeli on julkaistu 30.12.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.