There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Vähennykset metsätaloustulosta - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Vähennykset metsätaloustulosta

Puun myyntitulojen hankinnasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Metsänomistaja saa vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta syntyneet metsänhoitokulut. 

Menojen vähentäminen ei edellytä, että metsänomistaja on saanut metsästä samana vuonna tuloa.

Menojen on perustuttava tositteisiin.

Jos metsätalouden tuloja ei ole, menot vähennetään muista pääomatuloista ja siltä osin kuin menot ylittävät pääomatulot, ne vähennetään tiettyyn määrään asti alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Milloin vähennät?

Menojen vähentämisessä noudatetaan yleensä maksuperiaatetta eli meno on sen verovuoden kulua, jolloin meno on maksettu. Koneiden ja rakennusten hankintamenon vähentämisen saa kuitenkin aloittaa vasta käyttöönottovuonna.

Meno vähennetään kokonaan maksuvuonna, ellei sitä ole määrätty vähennettäväksi jaksotettuna usealle eri verovuodelle eli poistoina.

Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat vähentävät kulut yleensä ilman arvonlisäveron osuutta. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, he eivät ole saaneet vähentää menoon sisältynyttä arvonlisäveroa, joten he vähentävät kulut arvonlisäveroineen puunmyyntiverotuksessa.

Vuotuisia vähennettäviä kuluja

Korjuumenot ja metsänhoitokulut

Puun hakkuu- ja korjuumenot saa vähentää; esimerkiksi leimikon mittauskulut, palkkakustannukset ja työkorvaukset.

Metsänhoitokuluina voidaan vähentää myös kaikki muut metsätulojen hankintaan tähtäävät kulut, jotka eivät välittömästi liity puukauppaan, vaan kerryttävät tuloja vasta joskus myöhemmin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi metsänhoitosuunnitelma, taimikon istutuskulut ja muut uudistamismenot.

Kiinteistövero

Metsätalouden rakennukseen ja sen rakennuspaikkaan kohdistuva osa maatilan kiinteistöverosta on vähennyskelpoinen.

Jos rakennus ei ole yksinomaan metsätalouden käytössä, ainoastaan metsätalouskäytön osuus on vähennyskelpoista. Taukotuvista on syytä varautua osoittamaan verottajalle niiden liittyminen metsätalouteen. Rakennus voi olla esimerkiksi metsätalouden sosiaalitila, yöpymispaikka ja varasto.

Velkoihin liittyvät kulut

Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi metsätilan ja metsätalouskoneiden hankintaan otettujen velkojen korot.

Metsätalouteen kohdistuvia korkoja ei kuitenkaan vähennetä metsätalouden veroilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen antamisen yhteydessä Omaverossa tai paperilomakkeella 50B tulonhankkimisvelan korkona.

Jos olet nostanut velan jo aiempana vuonna ja ilmoittanut kertaalleen verotukseen, näkyy korko yleensä valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Metsätalousyhtymän osakas vähentää yhtymäosuuden hankkimiseksi otetun lainan korot vastaavalla tavalla.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut ja muut vastaavat lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituksella.

Vakuutus- ja jäsenmaksut ja muut maksut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, metsävakuutukset, metsänhoitosuunnitelmakulut, tutkimuskulut ja metsäalan etujärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia (liittyessään tulonhankintaan). Vähennyskelpoisia ovat myös puustoa varten otettujen vakuutusten ohella esimerkiksi tapaturmavakuutusmaksut.

Muita menoja

Metsätalouden yleiskulut, kuten toimisto-, puhelin-, posti- ja atk-kulut ovat vähennyskelpoisia. Muina kuluina vähennyksiin voi ilmoittaa myös palkanmaksun hoitamisesta maksetut palkkiot.

Jos metsänomistajana hoidat itse metsätalouden toimistotyöt, voit vaatia työhuonevähennystä.

Työhuonevähennys voi olla verohallinnon vahvistaman kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruinen tai perustua työhuoneen todellisiin kustannuksiin. Verottajan kaavamaiset vähennykset vaihtelevat 230 eurosta 920 euroon vuodessa riippuen siitä, miten paljon työhuoneen käyttö liittyy metsätalouteen.

Yleensä metsätalouden harjoittajat saavat 230 euron vähennyksen, mutta metsätilan suuri koko ja puukauppojen runsas määrä voi oikeuttaa suurempaankin vähennykseen.

Ammattilehtien tilausmaksut, ostettu kirjallisuus, kurssimaksut sekä opinto- ja messumatkojen kulut voi vähentää silloin, kun ne liittyvät metsätalouteen.

Kurssien opinto- ja matkaohjelmat kannattaa säilyttää muistiinpanojen liitteenä. Ammattiin tähtäävien opintojen kuluista ei saa vähennyksiä.

Erilaiset työturvallisuutta parantavat varusteet sekä metsätalouden erityiset suojavarusteet voi vähentää.

Palkat ja niiden sivukulut

Metsätalouden veronalaisesta tulosta saa vähentää vieraille työntekijöille maksetut palkat, kustannusten korvaukset, työsuhteesta johtuvat vakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Puolisolle tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle omalle lapselle maksettua palkkaa ei saa vähentää. Sen sijaan omat ja perheenjäsenen metsätalouden pakolliset eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia.

Tuet ja avustukset

Jos verovapaa tuki korvaa metsätalouden menoja, ei tukea vastaavaa menoa saa enää erikseen vähentää. Tuen ylimenevä osa menoista on kuitenkin vähennyskelpoista. Mikäli hankkeen menot ovat olleet aikaisempana vuonna metsätalouden menoissa ja avustus on saatu vuonna 2021, on hankkeen menoista avustusta vastaava määrä tuloutettava veroilmoituksella. Tukien laissa säädetyllä verottomuudella ei ole merkitystä tältä osin.

Kati Malinen,
lakiasiainjohtaja

Artikkeli on julkaistu 11.1.2022. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.