There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Yhdistyksen veroilmoitus 2020 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Yhdistyksen veroilmoitus 2020

Yleishyödyllisen yhdistyksen veroilmoitus

Koronatilanteesta johtuen Verohallinto on pidentänyt yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Yhdistyksen veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa. Määräajan pidennys koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Jos tilikausi päättyi 31.12.2020, veroilmoitus on annettava viimeistään maanantaina 31.5.2021. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta luonnollisesti myöskään määrätä myöhästymismaksua.

Sähköinen veroilmoitus on annettu ajallaan, jos siitä saadaan määräpäivän aikana vastaanottokuittaus. Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Veroilmoituksen määräajan pidennys ei vaikuta yhteisöjen kiinteistöverotietojen korjaamisen määräpäivään, joka on 30.4.2021.

Onko yhdistyksen annettava veroilmoitus?

 • Yleishyödyllisen yhdistyksen on annettava veroilmoitus, jos sillä on ollut verovuonna veronalaista tuloa.
 • Samoin veroilmoitus on annettava, jos yhdistyksen omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet tai yhdistys on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön.
 • Veroilmoitus on annettava myös silloin, kun yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos. 
 • Lisäksi veroilmoitus on annettava, mikäli Verohallinto pyytää yhdistystä jättämään veroilmoituksen.

Jos on epävarmaa, onko yleishyödyllisen yhdistyksen tulo veronalaista vai ei, yhdistyksen pitää antaa veroilmoitus. Mukaan voi liittää erillisen selvityksen siitä, mistä toiminnasta ilmoitetut tulot ovat kertyneet. Veroilmoitus on annettava, jos toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia, esimerkiksi on otettu käyttöön uusia varainhankinnan muotoja.

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavalle yleishyödylliselle yhteisölle voidaan hakemuksesta myöntää vapautus elinkeinotoiminnan tuloverosta ja kiinteistötulosta maksettavasta verosta enintään viideksi vuodeksi.

Veronhuojennus ei vapauta yhdistystä kuitenkaan ilmoittamisvelvollisuudesta. Huojennuksesta huolimatta yhdistyksellä voi olla muuta verotettavaa tuloa. Veroilmoitukseen on liitettävä jäljennös veronhuojennuspäätöksestä. Huojennus ei koske arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa.

Milloin yhdistys on yleishyödyllinen?

Yleishyödyllisellä yhdistyksellä tarkoitetaan yhdistystä, joka toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

Esimerkiksi tavallinen urheiluseura voi täyttää nämä edellytykset.

Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eli sen ovien on oltava auki periaatteessa kaikille. Yhdistys voi kuitenkin asettaa jäsenyydelle tiettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi kuoroon pääsemisen edellytykseksi voidaan asettaa vaatimus laulutaidosta.

Yleishyödyllinen yhdistys ei saa tuottaa jäsenilleen taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Palkkaa voidaan siis maksaa, mutta sen on oltava kohtuullinen. Palkanmaksu ei myöskään saa olla yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä. Myös yhdistyksen sääntöjen on täytettävä nämä edellytykset, vaikka pääpaino yleishyödyllisyysarvioinnissa onkin yhdistyksen tosiasiallisen toiminnan luonteen arvioinnissa. Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin perusteella.

Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen ja koskee sitä verovuotta, jonka verotuksen toimittamisesta kulloinkin on kyse. Ratkaisu voi muuttua, jos yhdistyksen toiminta tai toimintaympäristö muuttuu. Jos yhdistyksen toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä annettava selvitys.

Lain esimerkkiluettelo

Tuloverolaissa on esimerkkiluettelo yleishyödyllisistä yhteisöistä. Maininta esimerkkiluettelossa ei automaattisesti tarkoita, että yhdistys olisi yleishyödyllinen.

Siinäkin tapauksessa, että yhdistys on mainittu esimerkkiluettelossa, sääntöjen mukainen tarkoitus ja tosiasiallinen toiminta ovat yleishyödyllisyysarvioinnissa ratkaisevia. Toisaalta se, ettei yhdistystä ole mainittu esimerkkiluettelossa, ei estä sitä olemasta yleishyödyllinen.

Veroilmoitus sähköisesti

Veroilmoitus annetaan sähköisesti Omaverossa tai tiedostona Ilmoitin.fi:ssä. Ilmoittamiseen voi käyttää myös taloushallinto-ohjelman tuottamaa tiedostoa.

Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen voi asioida yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta Omaverossa ja Ilmoitin.fi:ssä.

Katso-tunnistetta ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Katso-palvelun on korvannut Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Valtuuden voi antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos se esimerkiksi teknisen esteen vuoksi on mahdotonta antaa sähköisesti. Mitään erillistä lupaa tai syytä ei tarvitse etukäteen esittää, mutta Verohallinto voi kysyä syytä myöhemmin. Paperilomakkeet voi tulostaa Verohallinnon internet-sivuilta.

Veroilmoituksen täyttäminen

Yhdistykset antavat veroilmoituksen lomakkeella 6C.

Jos veroilmoitus annetaan paperisena, se on muistettava päivätä ja allekirjoittaa. Veroilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta annetaan aina liitteenä. Yhdistyksen ja säätiön on lisäksi aina liitettävä veroilmoitukseen toimintakertomus tai muu vapaamuotoinen selvitys toiminnasta.

Yksityiskohtainen veroilmoituksen täyttöohje on Verohallinnon verkkosivuilla.

Yhdistyksen veronalaiset tulot

Yleishyödyllisellä yhdistyksellä voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, kiinteistötuloa ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Yleishyödyllisen yhteisön toiminta koostuu usein verovapaasta yleishyödyllisestä toiminnasta, verovapaasta varainhankinnasta, veronalaisesta elinkeinotoiminnasta ja kiinteistötulosta.

Yleishyödyllistä yhdistystä verotetaan sen saamasta elinkeinotulosta ja kiinteistön tuottamasta tulosta, jos kiinteistö tai sen osa on muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi:  

 • toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin
 • toimiminen kilpailuolosuhteissa
 • toiminnan jatkuvuus tai säännöllinen toistuvuus
 • käyvän markkinahinnan käyttäminen
 • toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan tai laajaan henkilöpiiriin
 • toiminnan laajuus ja suuri liikevaihto
 • ansiotarkoitus ja voiton tavoittelu
 • toiminnan järjestämiseen liittyvä riski
 • sitoutuneen pääoman suuri määrä
 • vieraan pääoman käyttö
 • toimintaan palkattu henkilökunta.

Yleishyödyllisen yhdistyksen henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat tulot ovat sille verovapaata tuloa. Yleishyödyllisen yhdistyksen verovapaita tuloja ovat yleensä esimerkiksi jäsenmaksut, korot, osingot, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset ja luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta.

Jos yhdistys ei ole tuloverolain mukaan yleishyödyllinen yhteisö, se on verovelvollinen kaikesta tulostaan tuloverolain, elinkeinoverolain ja maatilatalouden tuloverolain säännösten mukaisesti.

Mitkä tulot eivät ole elinkeinotuloa?

Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan toteuttamisesta mahdollisesti saatuja tuloja ei yleensä pidetä elinkeinotuloina. Arviointi tulojen luonteesta tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon yhteisön säännöt ja toiminnan tarkoitus sekä yhteisön tosiasiallinen toiminta.

Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotuloina ei pidetä tuloa, joka on saatu

1) sen toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta;

2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista;

3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatu tulo;

4) sairaaloissa, vankiloissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista;

5) bingopelin pitämisestä.

Elinkeinotoiminnan vaikutus yleishyödyllisyyteen

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Jotta yhteisöä voitaisiin pitää yleishyödyllisenä, sen elinkeinotoiminnan pitää olla alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan.

Elinkeinotoimintaan liittyvä riskinotto tai esimerkiksi se, että elinkeinotoimintaan sitoutuu huomattava osa yhdistyksen varallisuudesta, voi johtaa siihen, ettei yhdistystä pidetä verotuksessa  yleishyödyllisenä. Jos toiminnan painopiste siirtyy elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tai elinkeinotoiminnasta tulee yhdistyksen tärkein toimintamuoto, yhdistys voi menettää yleishyödyllisyysstatuksensa.

Liikevaihdoltaan laajan ja itsenäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi siis poistaa yhdistyksen yleishyödyllisyyden, vaikka yhdistyksen tarkoitus muutoin olisi yleishyödyllinen.

Laaja sijoitustoimintakin voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen, jos yhdistyksen varsinainen yleishyödyllinen toiminta jää taka-alalle tai on hyvin pientä. Erityisesti spekulatiivinen sijoitustoiminta, lainarahoitus, suuri riski ja sijoitustuottojen rahastointi voivat johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen.

Elinkeinotoiminnan vaikutusta yleishyödyllisyyteen arvioidaan tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen. Arvioinnissa huomioidaan elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan laajuus ja niiden keskinäinen suhde. Arviointi ei aina ole mahdollista pelkästään kirjanpidon tietojen perusteella.

Elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun elinkeinotoiminnasta on tullut niin merkittävä osa yhteisön toimintaa, että se saattaa vaarantaa yhteisön yleishyödyllisyysaseman.

Jos elinkeinotoiminta on yhtiöitetty osakeyhtiöön, osakeyhtiö on erillisesti verovelvollinen elinkeinotoiminnasta. Osakkaana olevan yleishyödyllisen yhdistyksen osakeyhtiöstä saama osinkotulo on lähtökohtaisesti verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Kiinteistötulo

Kiinteistöä käytetään usein sekä yleishyödylliseen että muuhun tarkoitukseen. Kiinteistön käyttö on tällöin jaettava yleishyödylliseen ja muuhun käyttöön. Käytön jakautuminen arvioidaan yleensä pinta-alan tai käyttöajan perusteella.

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle. Veroprosentti oli 8,43 vuonna 2020.Yleishyödyllisen yhdistyksen kiinteistötulot ovat verovapaita valtionverotuksessa.

Kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan:

 •  Yleinen tai yleishyödyllinen käyttö => verovapaata kiinteistötuloa.
 • Muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö => veronalaista kiinteistötuloa.
 • Kiinteistö on yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä => elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista kiinteistötuloa on esimerkiksi suoraan kiinteistöomistukseen perustuva vuokratulo ja metsätalouden tuottama tulo ja maatalouden tulo.

Sen sijaan, jos yhdistys saa vuokratuloa asunto-osakeyhtiön tai muun keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistamisen perusteella, perustuu vuokratulo arvopaperin eikä kiinteistön omistamiseen. Tällöin vuokratuloa ei katsota kiinteistötuloksi, vaan se on verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Jos kiinteistöä ei käytetä yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa, kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Milloin yleishyödyllinen yhdistys maksaa tuloveroa?

Vaikka yleishyödyllisen yhdistyksen kokonaistulos olisikin nolla tai negatiivinen, voi yhdistyksen harjoittama veronalainen elinkeinotoiminta tai kiinteistöjen vuokraus tuottaa voittoa. Tällöin on maksettava veroa. Yhdistysten tuloveroprosentti on 20 prosenttia. Kiinteistötulon veroprosentti oli 8,43 vuonna 2020.

Elinkeinotoiminnan tuotoista ei voi vähentää muita kuin elinkeinotoiminnan kuluja ja kiinteistön tuottamasta tulosta veronalaiseen kiinteistönvuokraukseen kohdistuvia kuluja. Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kulut eivät ole vähennyskelpoisia sen veronalaisesta tulosta.

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 29.3.2021 ja sitä on päivitetty 12.4.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.