There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Yrityksen verotietopaketti - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Yrityksen verotietopaketti

Yrityksen verotietopaketti 2023 on kattava opaskirja yritystoimintaan liittyvästä verotuksesta.

Verotuksella on merkittävä rooli niin liiketoiminnan suunnitteluun, voitonjakoon kuin palkanmaksuun liittyvässä päätöksenteossa. 

Verotietopaketin avulla sekä aloittava yrittäjä että kokenut konkari voivat muodostaa nopeasti yleiskuvan verotuksen yritystoiminnalle asettamista vaatimuksista ja mahdollisuuksista.


Hinta:
40,00 €
Jäsenhinta:
35,00 €
Toimituskulu:
7,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7524-00-8
Tekijä:
Juha Koponen
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
2023

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

1. Yrityksen ja sen omistajan verot
Yritys maksaa monenlaisia veroja
Verotettavat tulot ja vähennyskelpoiset menot
Tulonjakolähde vaikuttaa verotukseen
Yrityksen omistajalla voi olla ansiotuloja ja pääomatuloja

2. Vuoden 2023 keskeisimmät veromuutokset
Korotetut poistot
Peitelty osinko kokonaan veronalaista ansiotuloa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykset
Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitussäännön tasevertailu
Sähköä ja fossiilista polttoainetta tuottavien ja myyvien voittovero
Asuntovelan korkovähennys
Sähkövähennys eli kotitalousvähennys sähköenergialaskun perusteella
Kotitalousvähennyksen määräaikaiset korotukset
Lisävarusteet autoedussa
Oman auton käytön kilometrikohtainen vähennys
Kuntien verotulot siirtyivät osittain valtiolle
Verotettava tulo lasketaan samalla tavalla valtion- ja kunnallisverotuksessa
Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2023
Työtulovähennyksen korottaminen 60 vuotta täyttäneillä
Muutosverotuksen tiedot tulevat julkisiksi
Henkilökuljetuspalvelujen määräaikainen vapautus arvonlisäverosta
Määräaikainen sähkön arvonlisäveron alennus
Arvonlisäveron palautus hyväntekeväisyyteen tai avustustoimintaan viedyistä tavaroista
Alustatalouden toimijoille tiedonantovelvollisuus
Tulotietojärjestelmän tietojen käyttäjien piiri laajeni
Henkilötunnuksia ei enää merkitä kaikkiin kirjeisiin
Maa- ja metsätalouden veroilmoituslomakkeita ei enää postiteta kaikille
Täyssähköautojen ajoneuvovero
Energian verotus
Jäteveron veropohja laajeni ja veroa korotettiin
Valmisteverotus

3. Yrittäjän matkat
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat
Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö
Matkat kotoa toimipaikalle

4. Autot yrityksessä
Käytettävissä olevat mahdollisuudet
Arvonlisäverotus
Kodin ja toimipaikan välinen matka on yksityisajoa
Korvaus yrittäjän oman auton käytöstä
  Liikkeen- ja ammatinharjoittajat
  Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö
Yrityksen auton yksityiskäyttö
  Liikkeen- ja ammatinharjoittajat
  Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö
  Osakeyhtiö

5. Autoetu
Vapaa autoetu vai käyttöetu
Polttoainekulut auton käyttöedussa
Työntekijän maksamat kustannukset
Autoluokat
  Alennukset hybridi- ja kaasuauton verotusarvosta
  Alennukset täyssähköauton verotusarvosta
  Hankintahinnan määrittely
  Lisävarusteet
  Yksityisajojen vaikutus autoedun arvoon
Ajopäiväkirja
Auton satunnainen käyttö
Autoedun verosuunnittelu
Autoedun vaikutus kilometrikorvauksiin

6. Varaukset ja poistot
Toimintavaraus
Takuuvaraus
Hinnanlaskuvaraus
Jälleenhankintavaraus
Poistot
  Suunnitelman mukaiset poistot (sumu-poistot)
  Rakennusten enimmäispoistot
  Koneet ja kalusto
  Lyhytaikainen irtain käyttöoikeus
  Pienhankinnat
  Ammattiautot
  Pitkävaikutteiset menot
  Epäkuranttiusvähennys
  Korotetut poistot
Luottotappiot

7. Edustusmenot
Mitä edustusmenot ovat?
Mainoslahjat ja edustuslahjat
Neuvottelumenot

8. Mainoskulut ja arvonnat
Kulujen vähennysoikeus
Arpajaisverovelvollisuus
Palkinnonsaajan verotus

9. Koulutusmenot
Työntekijän kouluttaminen
Yrityksen omistajan koulutusmenot
Työnantajan koulutusvähennys

10. Korkojen vähennysoikeus
Yrityksen vähennyskelpoiset korot
Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset vuodesta 2019
Yrityksen vähennyskelvottomat korot
Yrittäjäosakkaan korkojen vähennysoikeus

11. Yrityksen omaisuuden myynti
Toimitilojen myynti
Arvopapereiden myynti
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraus ja myynti
Kaluston myynti
Käyttöomaisuusosakkeiden myynti

12. Lainasopimukset yrityksen kanssa
Lainaaminen yritykselle
Yrityksen laina omistajalle

13. Omistajan sijoitukset yhtiöön
Yksityissijoitus toiminimessä
Yksityissijoitus henkilöyhtiössä
Sijoitus osakeyhtiön osakepääomaan
Sijoitus osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahastoon
Pääomalaina

14. Työnantajana toimiminen
Ennakonpidätys palkasta
Mikä on palkkaa
Ennakonpidätys
Erillisistä palkkioista toimitettava ennakonpidätys
Liian pienenä toimitettu ennakonpidätys
Liian suurena toimitettu ennakonpidätys
Ennakonpidätys verokorttien mukaan
Muutosverokortti
Ennakonpidätys ilman verokorttia
Maksupäivät ja viivästysseuraamukset
Veronumero
Rajoitetusti verovelvolliselle maksettava palkka
Ulkomailta vuokratun työntekijän verotus ja siihen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet

15. Työnantajan sivukulut
Sairausvakuutusmaksu
  Kaikista palkoista ei makseta sairausvakuutusmaksua
  Sairausvakuutusmaksun suuruus
Eläkevakuutusmaksut
  Yleistä
  Eläkevakuuttaminen
  TyEL-vakuutus
Työeläkemaksu vuonna 2023
Sopimustyönantajan vakuutusmaksu
Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu
Pakollinen tapaturmavakuutus
Työttömyysvakuutusmaksu
Ryhmähenkivakuutus
Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusten hoitaminen

16. Palkanmaksuun liittyvät tilitykset ja ilmoitukset
Maksut voi hoitaa OmaVero-palvelun avulla
Maksettava vero ja negatiivinen arvonlisävero
Työnantajasuoritusten ilmoittaminen
Virheiden korjaaminen
Pientyönantajan palkka.fi -palvelu

17. Henkilökuntaedut
Koronatesti ja maskit
Työterveyshuolto
Tavanomainen henkilökunta-alennus
Lahjat
Työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta
Kollektiivinen virkistys- ja harrastustoiminta 
Työnantajan järjestämä sairaan lapsen hoito
Tietoliikenneyhteyden järjestäminen
Yhteiskuljetus

18. Luontoisedut
Asuntoetu
Autotallietu
Autoetu
Ravintoetu
Puhelinetu
Työsuhdematkalippu
Polkupyöräetu
Työnantajan maksamat muuttokustannukset

19. Yritys maksaa työkorvausta
Työkorvaus on tunnistettava
Ennakonpidätyksen alaiset suoritukset
Ennakkoperintärekisteri
  Ennakkoperintärekisteröinnin tarkistaminen
  Rekisteröinnin tarkistuspäivät yritystietojärjestelmässä (YTJ)
  Rekisteristä poistaminen
  Rekisteristä poistetun tai siihen kuulumattoman ennakkoperintä
Rakennustyön tilaajan ilmoitusvelvollisuus

20. Sopimuskumppanina ulkomainen yritys
Työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä
Siirtohinnoittelu
Raportointi rajat ylittävissä järjestelyissä

21. Palvelun myynti kotitaloudelle
Markkinointi
Ennakkoperintärekisterin merkitys
Laskun sisältö

22. Toiminimen verotus
Yritystulon jakaminen pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen
Nettovarallisuuden laskenta
Yrittäjäpuolisoiden verotus
Yksityisotot
Omaisuuden yhteiskäyttö

23. Henkilöyhtiöiden verotus
Avoimet ja kommandiittiyhtiöt
Yhtiömiehen tulo-osuuden pääomatulo-osuus
Henkilöyhtiö osingonsaajana
Yksityisotot
Suuret yksityisotot voivat aiheuttaa negatiivisen oman pääoman
Negatiivisen oman pääoman vaikutus korkojen vähentämiseen
Yhtiöosuuden luovutusvoittoverotus

24. Osakeyhtiön verotus
Osakeyhtiöiden veroilmoitus neljässä kuukaudessa
Yhtiöt laskevat veronsa itse
Peitelty osinko

25. Osingonsaajan verotus
Osakeyhtiön saamat osingot 
  Osingot listatusta yhtiöstä
  Osakeyhtiön saama osinko listaamattomasta yhtiöstä
Yksityishenkilöiden osingot
  Yksityishenkilöiden osingot pörssiyhtiöltä
  Listaamattoman yrityksen jakamat osingot
Matemaattisen arvon laskeminen
Osakaskohtaiset oikaisut
  Asunto
  Osakaslaina
Osinko voi olla palkkaa
Peitelty osinko

26. Osuuskunnan ja jaetun ylijäämän verotus
Osuuskunnan verotus
Muusta kuin julkisesta osuuskunnasta saatu ylijäämä
Ansiotulona verotettava ylijäämä
Verovapaat ylijäämät ja edut

27. Ennakonkanto
Yleistä
Ennakon alentaminen
Osakeyhtiön lisäennakko
Henkilöiden lisäennakko

28. Verotusmenettely
Ilmoitusvelvollisuus
Tuloveroilmoitus
Työnantajan ilmoitukset
Ilmoitukset arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista
Vuosi-ilmoitus
Kiinteistöveroilmoitus
Rakentamisilmoitukset
Varainsiirtoveroilmoitus
Lisätietojen toimittaminen verottajalle
Tiedonantovelvollisuus
Valtuuttaminen veroasioissa
Verotuksen toimittaminen
Verotuksen päättyminen
  Verotus päättyy eri verovelvollisilla eri aikaan
  Verotuksen päättymisen merkitys
Verotarkastus
Verotuksen oikaisu vahingoksi
Verotuksen oikaisu verovelvollisen eduksi
Veron kiertäminen

29. Verovelka
Maksu- ja perintäkeskus hoitaa ja valvoo verojen perintää
Verovelan vanhentuminen
Kuka ulosmittaa
Vastuu verovelasta
Verovelkarekisteri
Verojen perinnän kielto ja oikeusturva ulosotossa

30. Verojen maksujärjestely
Maksujärjestely
Yrityssaneeraus

31. Verojen korot
Osakeyhtiön huojennettu viivästyskorko ja palautettavalle verolle maksettava korko
Huojennettu viivästyskorko ja palautuskorko
  Verokohtelu
Viivästyskorko
  Verokohtelu
Viivästyskorotus

32. Arvonlisäverotus
Pääperiaatteet
Verokannat
Arvonlisäveron vähennysoikeus
Tavarat
Palvelut
Tavaran myynti Suomen ulkopuolelle
  Tavaran myynti EU:n alueelle
Etämyynti kuluttajille
Myynti toisessa EU-maassa olevalle yritykselle
  Tavaran myynti EU:n ulkopuolelle
Palvelujen myynti Suomen ulkopuolelle
Tavaran tuonti EU-alueelta
Tavaran tuonti EU-alueen ulkopuolelta
Verollisen liiketoiminnan aloittaminen
Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi
Verovelvolliseksi rekisteröiminen
Arvonlisäveron ilmoittaminen
Huojennus, kun liikevaihto on pieni
  Menettely
Arvonlisäveron tilittäminen
  Pääsääntö
  Maksuperusteinen
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Romukauppa
Arvosetelit
Veroton matkailijamyynti
Laskutusvaatimukset
Vastuu verosta
Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen
Arvonlisäveropalautuksen hakeminen ulkomailta

33. Kiinteistövero
Vastuu verosta
Veron määrä
Ilmoitus ja korjausvelvollisuus
Verotusarvon määrittäminen

34. Yleisradiovero
Maksuvelvolliset
Yhteisön yle-vero

35. Seurausmaksut laiminlyönneistä
Tuloverotuksen myöhästymismaksu
Veronkorotus tuloverotuksessa
Laiminlyöntimaksu
Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksu ja veron korotus
  Myöhästymismaksu
  Veronkorotus
Tulorekisterin ilmoitettavien tietojen seuraamusmaksut

36. Ennakkoratkaisut
Verohallinnon ennakkoratkaisu
Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu
Asian selvittäminen
Mitä maksaa? 

 

Liitteet:

Liite 1: Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Liite 2: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023
Liite 3: Kuntien kunnallisveroprosentit, kirkollisveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2023

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.